Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะจัดทำภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

ฉันจะจัดทำภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร

ขณะจัดทำภารกิจ คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวสำหรับงานของผู้เรียนรายอื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตัวเลือก หรือเลือกให้ Canvas กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติให้กับคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้เรียนเห็นชื่อผู้เรียนคนอื่นในความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือจัดทำแบบไม่ระบุชื่อได้ หากเปิดใช้งานความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัวไว้ ผู้สอนและ TA ยังสามารถดูชื่อผู้แสดงความเห็นสำหรับผู้เรียนใน SpeedGrader และในเพจผลงานจัดส่งของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม หากเปิดการให้เกรดไว้ใน SpeedGrader ชื่อของผู้เรียนทั้งสองจะถูกซ่อนไว้ใน SpeedGrader แต่ไม่ใช่ในเพจผลงานจัดส่งของผู้เรียน

จัดทำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากคุณรวมเกณฑ์การให้คะแนนไว้ คนเหล่านี้จะต้องกรอกรายละเอียดตามเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงวันครบกำหนดของภารกิจและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่แสดงในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ของผู้เรียนได้จากเอกสารข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Peer Review Tips resource document)
  • ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้กับภารกิจที่ เครื่องมือจากภายนอก (External Tool)
  • ผู้เรียนสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้หากเกรดภารกิจถูกซ่อนไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะไม่เห็นความเห็นของผู้สอนจนกว่าจะแจ้งเกรดภารกิจแล้ว
  • ผู้สอนไม่สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เรียน

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

จากเมนูแสดงรายการ ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) [1] เลือกประเภทผลงานจัดส่งที่ต้องการ [2]

หมายเหตุ: ประเภทผลงานจัดส่ง เครื่องมือจากภายนอก (External Tool) ไม่รองรับภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์

เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับประเภทการป้อนข้อมูลออนไลน์ที่อนุญาตในภารกิจ

เพิ่มภารกิจกลุ่ม

เพิ่มภารกิจกลุ่ม

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้กับภารกิจของกลุ่ม หากคุณต้องการจัดทำภารกิจกลุ่ม ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นี่คือภารกิจกลุ่ม (This is a Group Assignment)

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Require Peer Reviews) [1] ตามค่าเริ่มต้น ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะถูกมอบหมายด้วยตัวเอง [2]

หากคุณต้องการมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ให้เลือกปุ่มเลือกรายการ กำหนดอัตโนมัติ (Automatically Assign) [3]

หมายเหตุ: ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกมอบหมายด้วยตนเองสำหรับประเภทภารกิจแบบ เอกสาร (On Paper) และ ไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission)

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

หากคุณกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เมนูจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม จากฟิลด์ ความคิดเห็นต่อผู้ใช้ (Reviews Per User) [1] ให้กรอกจำนวนความคิดเห็นที่ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องดำเนินการ

จากฟิลด์ กำหนดความคิดเห็น (Assign Reviews) [2] ให้ใช้ไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่หรือกรอกวันที่ด้วยตนเองสำหรับการกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียน หากเว้นว่างไว้ Canvas จะใช้วันครบกำหนดของภารกิจ

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่มไปยังภารกิจของกลุ่ม

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่มไปยังภารกิจของกลุ่ม

จากภารกิจกลุ่ม คุณยังสามารถเลือกอนุญาตให้มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้เรียนพิจารณาผลงานจัดส่งเฉพาะรายการโดยผู้เรียนอื่น ผลงานจัดส่งภารกิจของกลุ่มจัดทำโดยสมาชิกกลุ่มหนึ่งคนในนามของทั้งกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจะมีผลงานจัดส่งแบบเดียวกัน

ตามค่าเริ่มต้น ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม (Allow intra-group peer reviews) จะไม่ถูกเลือกซึ่งหมายความว่า Canvas จะกรองสมาชิกของกลุ่มเดียวกันออกเมื่อมีการกำหนดการแสดงความเห็นแบบอัตโนมัติ

ให้อนุญาต Canvas ในการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับผู้เรียนจากภายในกลุ่มของผู้เรียนโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม (Allow intra-group peer review)

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

หากคุณต้องการกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปรากฎขึ้นแบบไม่ระบุตัวตน (Peer Reviews Appear Anonymously)

หมายเหตุ: Canvas DocViewer ไม่รองรับความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัว ดังนั้นจะไม่สามารถใช้สำหรับความคิดเห็นที่มีหมายเหตุกำกับสำหรับภารกิจที่มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว

บันทึกและเผยแพร่ภารกิจ

บันทึกและเผยแพร่ภารกิจ

หากคุณพร้อมเผยแพร่ภารกิจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างภารกิจของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

เผยแพร่ภารกิจ

เมื่อบันทึกภารกิจของคุณไว้ในสถานะร่าง คุณจะสามารถกลับไปที่เพจและเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ (Publish)

ดูภารกิจที่เผยแพร่

ดูภารกิจที่เผยแพร่

ดูภารกิจที่เผยแพร่

นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบเกณฑ์การให้คะแนนภารกิจไปให้ผู้เรียนกรอกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนสำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.