Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

จะจัดทำการพูดคุยในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

จะจัดทำการพูดคุยในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดทำส่วนการพูดคุยสำหรับบทเรียนของคุณได้ บทเรียนนี้ระบุตัวเลือกต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อปรับแต่งส่วนการพูดคุยสำหรับบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: สามารถให้เกรดหรือไม่ให้เกรดส่วนการพูดคุยได้ หากผู้เรียนแนบไฟล์กับส่วนการพูดคุยที่ไม่ได้ให้เกรด ขนาดไฟล์จะถูกคำนวณตามโควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม เอกสารแนบที่เพิ่มไปยังส่วนการพูดคุยแบบให้เกรดจะไม่นับรวมกับโควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เพิ่มการพูดคุย

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion)

จัดทำการพูดคุย

จัดทำการพูดคุย

เพิ่มชื่อสำหรับการพูดคุยของคุณในฟิลด์ ชื่อหัวข้อ [1]

เพิ่มเนื้อหาการพูดคคุยโดยใช้ Rich Content Editor [2] Rich Content Editor ครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ [3]

หากต้องการจัดทำส่วนการพูดคุยเฉพาะกลุ่มย่อยที่ไม่มีการให้เกรด ให้คลิกที่เมนูแสดงรายการ โพสต์ไปยัง [4] คุณสามารถเลือกกลุ่มย่อยได้หนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่ม จัดทำส่วนการพูดคุยเฉพาะกลุ่มย่อยแบบให้เกรดโดยใช้ตัวเลือกสำหรับการพูดคุย

หมายเหตุ: เมื่ออัพโหลดเอกสารไปยัง Rich Content Editor จากแบบทดสอบ ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ Uploaded Media ใน ไฟล์บทเรียน และปรับค่าเริ่มต้นเป็นสถานะซ่อนไว้ ผู้เรียนสามารถดูไฟล์ได้เมื่อมีการเผยแพร่แบบทดสอบดังกล่าวให้กับตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลไฟล์

 

เพิ่มเอกสารแนบ

เพิ่มเอกสารแนบ

เพิ่มเอกสารแนบไปยังส่วนการพูดคุยของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File) [1]

ในกรณีที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับเอกสารแนบของคุณ จัดการค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานโดยคลิกที่ไอคอน ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน [2]

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [3] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับไฟล์ของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม:

  • ฉันมีลิขสิทธิ์ (เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ)
  • ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (สิทธิ์อนุญาตจากผู้จัดทำ)
  • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป)
  • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการอ้างอิงหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ)
  • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [4]

บันทึกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [5] คุณสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอน ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน

ตัวเลือกการเพิ่มการพูดคุย

ตัวเลือกการเพิ่มการพูดคุย

ตามค่าเริ่มต้น การพูดคุยจะถูกจัดทำเป็นการพูดคุยที่มีเป้าหมายเฉพาะ จัดทำการพูดคุยแบบมีชุดข้อมูลการติดต่อต่อเนื่องโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตการตอบกลับแบบต่อเนื่อง [1]

กำหนดให้ผู้ใช้จะต้องตอบกลับการพูดคุยก่อนสามารถดูการตอบกลับอื่น ๆ โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะต้องโพสต์ก่อนดูการตอบกลับ [2]

เปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์การพูดคุย,โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์ [3]

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกดไลค์การตอบกลับสำหรับการพูดคุย, ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้กดไลค์ [4]

เพิ่มการพูดคุยแบบไม่ให้เกรดไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียนโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้เรียน [5] รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้เรียนจะแสดงขึ้นในปฏิทินบทเรียน ในแผงข้อมูลมุมมองแสดงรายการเฉพาะสำหรับผู้เรียนและในรายการสิ่งที่ต้องทำจากหน้าหลักบทเรียน การพูดคุยแบบให้เกรดจะแสดงอัตโนมัติในรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้เรียน

กำหนดค่าให้การพูดคุยเป็นการพูดคุยของกลุ่ม,โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นี่เป็นการพูดคุยของกลุ่ม [6]

เพื่อให้การพูดคุยของคุณพร้อมใช้งานในวันที่ที่กำหนดหรือระหว่างช่วงวันที่ที่กำหนดโดยอาศัยค่าวันที่พร้อมใช้งาน, ให้กรอกวันที่ไว้ในฟิลด์ ใช้ได้จาก และ ถึง [7] หรือคลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ หากคุณจัดทำการพูดคุยแบบให้เกรดไว้ วันที่ ใช้ได้จาก และ ถึง จะสามารถกำหนดได้จากฟิลด์ กำหนด ก่อนวันที่ ใช้ได้จาก ผู้เรียนจะสามารถดูเฉพาะชื่อส่วนการพูดคุยเท่านั้น หลังจากวันที่ ถึง ผู้เรียนจะสามารถดูหัวข้อการพูดคุยและการตอบกลับทั้งหมด แต่จะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขคำตอบใด ๆ ได้

จัดทำการพูดคุยแบบให้เกรด

ตัวเลือกการเพิ่มการพูดคุย

จัดทำการพูดคุยแบบให้เกรดโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ให้เกรด หากตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ ตัวเลือกเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังเพจดังกล่าว โดยคุณสามารถกำหนดการพูดคุยแบบให้เกรดกับทุกคน ผู้เรียนเฉพาะราย, กลุ่มย่อยในบทเรียน หรือ กลุ่มในบทเรียน

หมายเหตุ: หากคุณต้องการจัดทำการพูดคุยแบบให้เกรด และคุณเพิ่มกลุ่มย่อยไปยังฟิลด์ โพสต์ไปยัง แล้ว ตัวเลือก ให้เกรด จะไม่สามารถใช้งานได้ คุณจะต้องลบกลุ่มย่อยจากฟิลด์ โพสต์ไปยัง ก่อนเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกการพูดคุยแบบให้เกรดได้

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่การพูดคุยของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างส่วนการพูดคุยของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

เผยแพร่การพูดคุย

เมื่อบันทึกการพูดคุยของคุณไว้ในสถานะร่าง คุณจะสามารถกลับไปที่เพจและเผยแพร่ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) จากอินเทอร์เฟซการพูดคุยแบบคลาสสิค [1] หรือไอคอนเผยแพร่ในอินเทอร์เฟซปรับรูปแบบการพูดคุย [2]

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.