ฉันสามารถจัดทำแบบทดสอบประเภทใดในบทเรียนได้บ้าง

เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบนี้ใช้เพื่อจัดทำและจัดการแบบทดสอบและแบบสำรวจออนไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แบบทดสอบเพื่อดำเนินการและควบคุมการทดสอบและส่วนการประเมินต่าง ๆ,ทั้งแบบให้เกรดและไม่ให้เกรด ขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาแบบทดสอบจะเหมือนกันสำหรับแบบทดสอบทุกประเภท

แบบทดสอบประเภทให้เกรดจะมีแสดงในหลักสูตร (Syllabus) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ปฎิทิน (Calandar) และรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do Lists)

หมายเหตุ: แบบทดสอบและแบบสำรวจที่ไม่ได้มีการให้เกรดจะไม่แสดงอยู่ในปฏิทิน (Calendar)

จัดทำแบบทดสอบแบบให้เกรด

จัดทำแบบทดสอบแบบให้เกรด

แบบทดสอบแบบให้เกรดเป็นแบบทดสอบที่พบบ่อยที่สุด และ Canvas จะจัดทำคอลัมน์ในสมุดบันทึกเกรดสำหรับแบบทดสอบแบบให้เกรดใดที่คุณจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบแบบให้เกรดแล้ว คำถามบางประเภทจะได้รับการให้เกรดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูผลสอบของแบบทดสอบแบบให้เกรดได้ใน SpeedGrader หรือหน้าผลลัพธ์สำหรับแบบทดสอบ

จัดทำแบบทดสอบฝึกหัด

จัดทำแบบทดสอบฝึกหัด

คุณสามารถใช้แบบทดสอบฝึกหัด (Practice Quiz) เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีเพียงใด แบบทดสอบฝึกหัดไม่ใช่แบบทดสอบแบบให้เกรด ผู้เรียนจะไม่ได้รับเกรดสำหรับการทำแบบทดสอบฝึกหัด แม้ว่าผลสอบจะแสดงจำนวนคะแนนที่ได้ในการทำแบบทดสอบนั้น ผลสอบที่ได้จากการทำแบบทดสอบจะไม่แสดงบนหน้าเกรดของผู้เรียน และจะต้องดูจากหน้ารายละเอียดผลงานจัดส่ง ซึ่งนอกจากนี้คุณยังสามารถดูผลสอบสำหรับแบบทดสอบต่าง ๆ ได้ด้วย

จัดทำแบบสำรวจแบบให้เกรด

จัดทำแบบสำรวจแบบให้เกรด

แบบสำรวจแบบให้เกรด (Graded Survey) ช่วยให้ผู้สอนสามารถให้คะแนนผู้เรียนในการตอบแบบสำรวจ แต่จะไม่ได้ให้เกรดสำหรับคำตอบแบบถูกหรือผิด แบบสำรวจแบบให้เกรดจะมีตัวเลือกสำหรับการไม่เปิดเผยตัว นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถดูผลลัพธ์ของแบบสำรวจแบบให้เกรดได้จากหน้ารายละเอียดแบบทดสอบหรือใน SpeedGrader

จัดทำแบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรด

จัดทำแบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรด

แบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรด (Ungraded Survey) ช่วยให้คุณสามารถรับความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่น ๆ จากผู้เรียนของคุณได้ แต่ผู้เรียนจะไม่ได้รับเกรดสำหรับคำตอบ แบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรดนี้ช่วยให้คุณสามารถตอบกลับแบบไม่เปิดเผยตัว แบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรดไม่ใช่แบบทดสอบแบบให้เกรด นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถดูผลลัพธ์สำหรับแบบสำรวจที่ไม่ได้ลงเกรดได้ด้วย