เมื่อฉันเผยแพร่แบบทดสอบแล้ว จะมีสถิติแบบทดสอบประเภทใดเผยแพร่บ้างบ้าง

คุณสามารถดูสถิติแบบทดสอบสำหรับแบบทดสอบที่เผยแพร่แล้วและมีผลงานจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ comma separate value (CSV) เพื่อดูข้อมูลรวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) หรือการวิเคราะห์รายการ (Item Analysis) สำหรับคำถามแบบทดสอบแต่ละรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการวิเคราะห์รายการและการคำนวณได้จากเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์รายการ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของบทเรียนในอินเทอร์เฟซ Canvas สถิติแบบทดสอบจะจัดทำสำหรับแบบทดสอบที่มีคำถามที่ไม่ซ้ำกัน 100 ข้อหรือน้อยกว่าหรือมีการดำเนินการทั้งหมด 1,000 ครั้งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แบบทดสอบที่มี 200 คำถามจะไม่มีการจัดทำสถิติแบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบที่มี 75 คำถามจะมีการจัดทำสถิติแบบทดสอบจนกว่าแบบทดสอบจะมีการดำเนินการครบ 1,000 ครั้ง ผลลัพธ์ที่มากกว่าค่าสูงสุดเหล่านี้สามารถดูได้โดยการดาวน์โหลดรายงานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) และดูไฟล์ CSV

หมายเหตุ:

  • การแก้ไขแบบทดสอบด้วยผลงานจัดส่งของผู้เรียนอาจส่งผลต่อสถิติแบบทดสอบ หากแผนภาพแยกย่อยคำถาม (Question Breakdown) ไม่แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องอีกต่อไปตามที่คุณคาดหวังหลังจากที่คุณแก้ไขแบบทดสอบ รายงานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง
  • รายการมีเดียไม่แสดงผลในสถิติแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

คลิกชื่อของแบบทดสอบที่คุณต้องการเปิด

เปิดสถิติแบบทดสอบ

เปิดสถิติแบบทดสอบ

คลิกที่ลิงค์ สถิติแบบทดสอบ (Quiz Statistics)

หมายเหตุ: สถิติแบบทดสอบ (Quiz Statistics) จะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งรายจะทำแบบทดสอบเสร็จ

ดูสถิติ

ตามค่าเริ่มต้น สรุปแบบทดสอบจะแสดงสถิติของกลุ่มย่อยรวมถึงคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ คะแนนสูง คะแนนต่ำ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (การกระจายค่าตามช่วงคะแนนทั้งหมด) และเวลาเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบ [1]

ดูสถิติแบบทดสอบสำหรับกลุ่มย่อยโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ตัวกรองกลุ่มย่อย (Section Filter) [2] ใช้งานผลลัพธ์การสำรวจเพิ่มเติมโดยจัดทำรายงานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน/การวิเคราะห์รายการ [3]

ในกราฟสรุป แกน x จะระบุเปอร์เซ็นต์ของแบบทดสอบที่ให้คะแนน [4] และแกน y ระบุจำนวนผู้เรียนที่ได้รับสัดส่วนแต่ละเปอร์เซ็นต์ [5]

หากผู้เรียนมีการดำเนินภารกิจหลายครั้ง คุณสามารถดูการดำเนินการที่ผ่านมาใน SpeedGrader สถิติแบบทดสอบจะแสดงเฉพาะคะแนนที่เก็บไว้สำหรับผู้เรียน (คะแนนสูงสุดหรือคะแนนล่าสุด) ดูค่าปรับตั้งคะแนนสำหรับการดำเนินการหลายครั้งโดยแก้ไขแบบทดสอบและดูตัวเลือกค่าปรับตั้งสำหรับการดำเนินการหลายครั้ง ในกรณีที่จำเป็น คุณสามารถให้ผู้เรียนของคุณสามารถดำเนินการได้เพิ่มเติม

ดูรายงานข้อมูลวิเคราะห์

ดูรายงานข้อมูลวิเคราะห์

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV เพื่อดูข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) หรือข้อมูลวิเคราะห์รายการ (Item Analysis) สำหรับคำถามตอบคำถามแต่ละข้อเพื่อนับจำนวนการดำเนินการของผู้เรียนทั้งหมดในสถิติ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการวิเคราะห์รายการและการคำนวณได้จากเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์รายการแบบทดสอบ

เมื่อคุณจัดทำรายงานข้อมูลวิเคราะห์ Canvas จะแสดงเวลาล่าสุดที่จัดทำรายงานดังกล่าว หากมีข้อผิดพลาดกับรายงาน คุณสามารถลองใช้ตัวเลือกนี้อีกครั้งหรือยกเลิกการวิเคราะห์โดยสมบูรณ์

รายงานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) ประกอบด้วยการแสดงตารางคำตอบของผู้เรียนแต่ละคนและเกรดที่ได้รับสำหรับแต่ละคำตอบ

หมายเหตุ:

  • ตามค่าเริ่มต้น เวลาที่ส่งในรายงานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analysis) จะแสดงเป็น UTC ไม่ใช่เขตเวลาที่คุณตั้งไว้
  • รายงานการวิเคราะห์รายการ (Item Analysis) จะแสดงเฉพาะสถิติสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และคำถามจริง/ไม่จริง (True/False) เท่านั้น
  • หากคุณได้รับสิทธิ์อนุญาตให้อ่านข้อมูล SIS ในบทเรียน คอลัมน์ sis_id จะรวมอยู่ในการดาวน์โหลด CSV

ดูรายการแยกย่อยของคำถาม

คำถามแบบทดสอบจะแสดงเปอร์เซ็นต์รวมของผู้เรียนที่ตอบคำถามแบบทดสอบได้ถูกต้อง [1]

คำถามแต่ละข้อจะมีรายการแยกย่อยพร้อมตัวเลือกคำตอบของคำถามแต่ละข้อ การตอบคำตอบที่ถูกต้องจะแสดงในแถบสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก [2] การตอบที่ไม่ถูกต้องจะแสดงในแถบสีดำ [3] ประเภทคำถามที่ไม่มีตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ เช่น คำถามกรอกในช่องว่าง (Fill-in-the-Blank) จะแสดงรายการอื่นที่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเป็นแถบสีดำ [4] แถบแนวนอนจะถูกปรับตามเปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่เกี่ยวข้อง [5]

คำตอบแต่ละข้อยังแสดงจำนวนผู้ตอบที่เลือกคำตอบดังกล่าว [6] ดูชื่อผู้เรียนที่เลือกตัวเลือกคำตอบ โดยคลิกที่ลิงค์ [x ผู้ตอบ] ([x respondents])

ดูคำถามที่ให้มีการให้เกรดด้วยตนเอง

ดูคำถามที่ให้มีการให้เกรดด้วยตนเอง

สถิติแบบทดสอบยังแสดงผลสัมฤทธิ์ของเกรดเชิงสัมพัทธ์ที่มีการให้เกรดด้วยตนเองและประเภทคำถามแบบทดสอบสำหรับอัพโหลดไฟล์ ประเภทคำถามที่มีการให้เกรดด้วยตนเองจะถูกแสดงในรูปแบบตารางเหมือนกับแบบทดสอบอื่น ๆ

ประเภทแบบทดสอบที่มีการให้เกรดด้วยตนเองจะถูกกำกับว่าถูกต้องหากมีคะแนนของผู้เรียนมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนคำถามที่เป็นไปได้

คำตอบแยกย่อยของเกรดจะแสดงเป็นระดับสูงสุดที่ 27% [1] ระดับกลางที่ 46% [2] และระดับล่างที่ 27% [3] ข้อมูลสถิติยังแสดงผลงานจัดส่งที่ยังไม่ได้มีการให้เกรด [4] อย่างไรก็ตาม หากคะแนนทั้งหมดเหมือนกัน หมวดหมู่คำตอบอาจแสดงมากกว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้เรียน (เช่น ผู้เรียนทุกคนมีคะแนนรวมที่ 100%)

คำถามที่มีการให้เกรดด้วยตนเองยังครอบคลุมการสืบค้น SpeedGrader เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว [5]

ดูดัชนีอำนาจจำแนก

ดูดัชนีอำนาจจำแนก

คำถามแบบตอบจริง/ไม่จริงหรือปรนัยจะมีดัชนีอำนาจจำแนกรายการ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าคำถามข้อใดสามารถระบุความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่มีผลสอบดีและใครที่ไม่ดี

โดยจะมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นสามกลุ่มตามคะแนนสำหรับแบบทดสอบทั้งหมดประกอบไปด้วย 27% ช่วงบน 46% ช่วงกลาง และ 27% ช่วงล่าง จำนวนคำตอบที่ถูกต้องจากกลุ่มช่วงล่างจะถูกลบจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องของกลุ่มช่วงบน จากนนั้นยอดรวมจะถูกหารตามขนาดของกลุ่ม

คะแนนอำนาจแจกแจงช่วงล่างจะเท่ากับ +0.24 หรือต่ำกว่า คะแนนที่ดีจะต้องเท่ากับ +0.25 หรือมากกว่า ดัชนีอำนาจจำแนกในอุดมคติจะระบุผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าในแบบทดสอบโดยตอบคำถามได้ถูกต้อง ผู้เรียนที่คะแนนต่ำกว่าในแบบทดสอบที่ตอบคำถรมไม่ถูกต้อง และผู้เรียนที่อยู่ระหว่างกลาง ดัชนีอำนาจจำแนกที่เป็นศูนย์แสดงว่าผู้เรียนทุกคนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดทั้งหมด

ผู้เรียนที่มีผลสอบดีควรตอบคำถามได้ถูกต้อง หากผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยรวมได้ดียกเว้นในส่วนของคำถาม อาจต้องมีการปรับเนื้อหาของคำถามใหม่