Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

จะจัดทำภารกิจได้อย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

จะจัดทำภารกิจได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำภารกิจได้จากหน้าภารกิจ (Assignments) คุณสามารถจัดทำเชลภารกิจที่ใช้เป็นตัวกำกับตำแหน่งสำหรับภารกิจภายในกลุ่มภารกิจ หรือสามารถจัดทำภารกิจทั้งหมดกับรายละเอียดภารกิจทั้งหมด

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มเชลกลุ่มภารกิจ

เพิ่มเชลกลุ่มภารกิจ

หากต้องการจัดทำตัวกำกับตำแหน่งภารกิจพร้อมชื่อและวันที่ คุณสามารถจัดทำเชลล์ภารกิจได้ในกลุ่มภารกิจ

กลุ่มภารกิจจะรองรับภารกิจประเภทต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องการเก็บไว้ในบทเรียนของคุณ เช่น ภารกิจ การพูดคุย แบบทดสอบ แบบสอบถาม ฯลฯ [1] หากคุณจัดทำกลุ่มภารกิจในบทเรียนของคุณ ผู้เรียนจะสามารถกรองหน้าเพจภารกิจของตนเองได้ตามประเภทภารกิจเพื่อดูกลุ่มเดียวกัน เรียนรู้วิธีการเพิ่มกลุ่มภารกิจ

จัดทำเชลล์ภารกิ,โดยค้นหากลุ่มภารกิจแล้วคลิกที่ปุ่ม เพิมภารกิจ (Add Assignment) [2] เชลล์ภารกิจครอบคลุมเฉพาะฟิลด์สำหรับประเภทภารกิจ ชื่อ วันครบกำหนด (เผื่อเลือก) และคะแนน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดภารกิจได้ทุกเมื่อโดยทำการแก้ไขภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

หากต้องการจัดทำภารกิจพร้อมรายละเอียดภารกิจทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

รายละเอียดภารกิจครอบคลุมฟิลด์ประเภทภารกิจ ชื่อ รายละเอียด คะแนน กลุ่มภารกิจ (ถ้าต้องการ) การแสดงเกรดและประเภทผลงานจัดส่ง รวมทั้งวันครบกำหนด นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุได้ว่าภารกิจเป็นภารกิจแบบกลุ่มหรือต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ในบทเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดภารกิจ

เมื่อมีการเพิ่มรายละเอียดไปยังภารกิจ คุณยังสามารถกำหนดภารกิจให้แก่ผู้เรียนทั้งหมด กลุ่มย่อยในบทเรียน, กลุ่มในบทเรียน, หรือผู้เรียนเฉพาะรายเป็นภารกิจที่ระบุความแตกต่างของ Canvas

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.