จะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในภารกิจเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่คาดหวังในภารกิจและวิธีที่คุณตั้งใจจะให้คะแนนผลงานจัดส่งของผู้เรียน ในบางครั้ง เกณฑ์การให้คะแนนจะถูกเพิ่มไปยังภารกิจเมื่อคุณมีผลลัพธ์ในเกณฑ์การให้คะแนนที่คุณต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับประสาน นอกเหนือจากภารกิจแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในการพูดคุยที่มีการให้เกรดและแบบทดสอบได้ด้วย

คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนได้โดยค้นหาเกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ในบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งของคุณ หรือโดยการจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนในภารกิจแบบมีการควบคุมเนื้อหา ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงในสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook) หลังจากแจ้งเกรดปลายภาคแล้วเท่านั้น

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เปิดภารกิจ

คลิกที่ชื่อภารกิจ

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)

ค้นหาเกณฑ์การให้คะแนน

ค้นหาเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการค้นหาเกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ ให้คลิกที่ลิงค์ ค้นหาเกณฑ์การให้คะแนน (Find a Rubric)

คุณสามารถค้นหาเกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทำขึ้นในภารกิจก่อนหน้านี้ รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทำขึ้นในบทเรียนอื่น ๆ ที่คุณมีบทบาทเป็นผู้สอนอยู่ได้

เลือกเกณฑ์การให้คะแนน

เลือกเกณฑ์การให้คะแนน

ในคอลัมน์แรก ให้เลือกบทเรียนหรือบัญชีผู้ใช้ [1] ในคอลัมน์ที่สอง ให้หาและคลิกที่ชื่อเของเกณฑ์การให้คะแนน [2] คุณสามารถเรียกดูเกณฑ์พิจารณาและคะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์การให้คะแนน หากต้องการเลือกเกณฑ์การให้คะแนนใดให้กับภารกิจ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวแล้วคลิกที่ปุ่ม ใช้เกณฑ์การให้คะแนนนี้ (Use This Rubric) [3]

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน

จัดการเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่ได้ใช้หรือเลือกค่าปรับตั้งเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกที่ไอคอนแก้ไข

หมายเหตุ: ขณะแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน คุณสามารถลบเกณฑ์พิจารณาสำหรับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้ เกณฑ์พิจารณาสำหรับผลลัพธ์สามารถแก้ไขได้จากหน้าผลลัพธ์ (Outcomes) เท่านั้น

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

หากคุณไม่พบเกณฑ์การให้คะแนนที่จะใช้กับภารกิจ คุณสามารถจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่สำหรับภารกิจของคุณได้ เกณฑ์การให้คะแนนใหม่จะถูกบันทึกไว้ในบทเรียนของคุณเพื่อไว้ใช้ในอนาคต

เลือกค่าปรับตั้งเกณฑ์การให้คะแนน

เลือกค่าปรับตั้งเกณฑ์การให้คะแนน

หลังจากเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนั้นได้

หากคุณต้องการเขียนความเห็นแบบอิสระให้ผู้เรียนใน SpeedGrader ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ฉันจะเขียนความเห็นแบบอิสระ... (I'll write free-form comments...) [1] หากเลือกตัวเลือกนี้ จะไม่มีการใช้คะแนนประเมินเพื่อประเมินผู้เรียน โดยค่าเกณฑ์การพิจารณาจะถูกกำหนดแบบแมนวล

หากคุณต้องการลบคะแนนออกจากเกณฑ์การให้คะแนน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ลบคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนน (Remove points from rubric) [2] หากเลือกตัวเลือกนี้ไว้ จะไม่มีการเชื่อมโยงคะแนนกับเกณฑ์การให้คะแนน แต่ยังสามารถให้คะแนนผู้เรียนโดยเกณฑ์พิจารณาของเกณฑ์การให้คะแนนได้

หากคุณเปิดใช้งาน สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook) ไว้แต่คุณไม่ต้องการให้โพสต์ผลลัพธ์ไปยังสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook) ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อย่าโพสต์ผลลัพธ์ไปยังสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Don't post Outcomes results to Learning Mastery Gradebook) [3] หากเลือกตัวเลือกนี้ ผู้เรียนจะสามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนและผลลัพธ์ในเพจเกรด (Grades) และรายละเอียดผลงานจัดส่งได้ แต่จะไม่มีการแจ้งผลลัพธ์ไปยังสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook)

หากคุณต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับให้เกรดใน SpeedGrader ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้เกณฑ์การให้คะแนนนี้สำหรับให้เกรดภารกิจ (Use this rubric for assignment grading) [4]

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคะแนนรวมของเกณฑ์การให้คะแนน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนคะแนนรวมสำหรับผลการประเมิน (Hide score total for assessment results) [5] ผู้เรียนยังสามารถดูค่าคะแนนสำหรับเกณฑ์พิจารณาแต่ละข้อได้ แต่จะไม่มีคะแนนรวมแสดงอยู่ตรงด้านล่างของเกณฑ์การให้คะแนน ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการให้เกรด

บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกณฑ์การให้คะแนน (Update Rubric)

หมายเหตุ: หากคุณจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ ภารกิจจะแสดงปุ่ม จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน (Create Rubric)

ปรับคะแนน

ปรับคะแนน

หากคุณเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการให้เกรด Canvas จะเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนและคะแนนของภารกิจ

หากจำนวนคะแนนในเกณฑ์การให้คะแนนแตกต่างจากจำนวนคะแนนในภารกิจ Canvas จะจัดทำข้อความเตือนเพื่อแจ้งว่าค่าคะแนนไม่เท่ากัน

หากต้องการอัพเดตจำนวนคะแนนในภารกิจ ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Change) [1] ไม่เช่นนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ทิ้งไว้ให้แตกต่าง (Leave different) [2]

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจ

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] หากต้องการแทนที่เกณฑ์การให้คะแนนด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา [2]

หากต้องการลบเกณฑ์การให้คะแนนออกจากภารกิจ ให้คลิกที่ไอคอนลบ [3] หากเกณฑ์การให้คะแนนถูกจัดทำขึ้นมาจากภารกิจและไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทเรียนอื่น เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวจะถูกนำออกจากบทเรียนเมื่อคลิกลบ

คัดลอกเกณฑ์การให้คะแนน

คัดลอกเกณฑ์การให้คะแนน

หากคุณพยายามแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนใดที่ถูกนำไปใช้ในภารกิจมากกว่าหนึ่งภารกิจ (ภารกิจ การพูดคุยแบบให้เกรด หรือแบบทดสอบ) Canvas จะจัดทำข้อความเตือนว่าไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวได้ ข้อความนี้หมายความว่าไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนได้โดยตรง แต่คุณสามารถจัดทำสำเนาของเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวได้

หากต้องการจัดทำสำเนาของเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK) Canvas จะจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนฉบับสำเนา ฉบับแก้ไขนี้จะไปแทนที่เกณฑ์การให้คะแนนก่อนหน้าในภารกิจโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวสำหรับการให้เกรด เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวจะถูกอัพเดตสำหรับผู้เรียนทุกรายใน SpeedGrader คุณอาจต้องตรวจทานผลงานจัดส่งของผู้เรียนที่อาจให้เกรดไปแล้วอีกครั้งด้วยเกณฑ์การให้คะแนนเดิม

เกณฑ์การให้คะแนนฉบับสำเนาจะได้รับการบันทึกไว้ใน รายการเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับบทเรียน เพื่อไว้ใช้งานในอนาคต

หมายเหตุ: จะไม่มีการทำสำเนาเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อมโยงกับภารกิจหลายภารกิจหากการเปลี่ยนแปลงมีแค่การใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวสำหรับให้เกรดภารกิจเท่านั้น