Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะจัดทำ ePortfolio ใหม่ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

ฉันจะจัดทำ ePortfolio ใหม่ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำ ePortfolio ใหม่ในค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะต้องลงทะเบียนในบทเรียนเพื่อจัดทำ ePortfolio

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่เห็นลิงค์ ePortfolio ใน บัญชีผู้ใช้ (User Account) ของคุณ แสดงว่าสถาบันของคุณปิดการใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้
  • หากคุณกำลังใช้บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) คุณจะไม่สามารถเผยแพร่บทเรียนได้จนกว่าคุณจะยืนยันอีเมลแอดเดรสของคุณ
  • หากคุณไม่เห็นปุ่ม จัดทำ ePortfolio (Create an ePortfolio) คุณอาจมี ePortfolio ที่ถูกกำกับไว้ว่าเป็นสแปม ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

เปิด ePortfolios

เปิด ePortfolios

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ePortfolios [2]

จัดทำ ePortfolio

จัดทำ ePortfolio

คลิกที่ปุ่ม จัดทำ ePortfolio (Create an ePortfolio)

หมายเหตุ:

  • คุณจะต้องลงทะเบียนในบทเรียนเพื่อจัดทำ ePortfolio ใหม่
  • หากปุ่ม Create and ePortfolio (จัดทำ ePortfolio) ไม่ปรากฏขึ้น คุณอาจมี ePortfolio ที่ถูกกำกับว่าเป็นสแปมอยู่ ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

จัดทำ ePortfolio

จัดทำ ePortfolio

ตั้งชื่อ ePortfolio ของคุณโดยพิมพ์ในฟิลด์ ชื่อ ePortfolio (ePortfolio Name) [1] เลือกว่าจะเผยแพร่ ePortfolio ของคุณหรือไม่ [2] (สามารถเปลี่ยนค่าปรับตั้งนี้ได้ในภายหลัง) แล้วคลิกที่ปุ่ม จัดทำ ePortfolio (Make ePortfolio) [3]

ดู ePortfolio

ดู ePortfolio

เมื่อจัดทำ ePortfolio แล้ว จะมีตัวเลือกสำหรับการจัดทำเนื้อหาสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณอยู่หลายแบบ ซึ่งรวมถึง ตัวช่วยดำเนินการที่จะแนะนำคุณในการจัดทำแบบเป็นขั้นตอน

ดูข้อความเตือน

ดูข้อความเตือน

หาก ePortfolio ของคุณถูกกำกับไว้ว่าเป็นสแปม จะมีข้อความเตือนแสดงขึ้นใน ePortfolio ของคุณ คุณจะไม่สามารถแก้ไข ePortfolio ของคุณได้จนกว่าผู้ดูแลระบบ Canvas จะทำเครื่องหมายว่า ePortfolio ดังกล่าวปลอดภัย นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถจัดทำ ePortfolio ใหม่ใด ๆ ได้จนกว่าผู้ดูแลระบบ Canvas จะทำเครื่องหมายว่า ePortfolio นั้นปลอดภัย

แก้ไข ePortfolio

แก้ไข ePortfolio

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า ePortfolio ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง ePortfolio (ePortfolio Settings)

อัพเดต ePortfolio

อัพเดต ePortfolio

แก้ไขชื่อ ePortfolio หรือตัวเลือกในการแสดงผลจากค่าปรับตั้ง ePortfolio (ePortfolio Settings) [1] คลิกที่ปุ่ม อัพเดต ePortfolio (Update ePortfolio) [2]

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.