จะคัดลอกบทเรียน Canvas ไปยังเชลล์บทเรียนใหม่ได้อย่างไร

หากคุณได้รับอนุญาตให้จัดทำบทเรียน Canvas คุณสามารถคัดลอกบทเรียนและจัดทำเชลล์บทเรียนใหม่ได้ บทเรียนที่คัดลอกจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีย่อยเดียวกับบทเรียนที่คัดลอก

ควรคัดลอกบทเรียนเมื่อคุณต้องการใช้หรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์สำหรับเนื้อหาจากที่กำหนดไว้เดิมขณะจัดทำ ทั้งในส่วนของค่าปรับตั้งบทเรียน หลักสูตร ภารกิจ หน่วยการเรียน ไฟล์ เพจ การพูดคุย แบบทดสอบและแถวคำถาม นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกหรือปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด รวมทั้งโดนย้ายแบบทดสอบหลายรายการจากแบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ไปยัง แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวันครบกำหนดได้ เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่สามารถคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

ขณะคัดลอกบทเรียน Canvas โดยการใช้ปุ่มคัดลอกบทเรียนนี้ คุณจะถูกเพิ่มไปยังบทเรียนเป็นผู้สอนโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)

หมายเหตุ:

 • การนำเข้าบทเรียนอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการนำเข้าเนื้อหาในคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับ Canvas
 • การนำเข้าบทเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หากคุณนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียนใหม่ แก้ไขเนื้อหาในบทเรียนใหม่ และนำเข้าเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้านี้อีกครั้ง เนื้อหาที่นำเข้าจะเข้าไปแทนที่เนื้อหาในปัจจุบัน
 • หากปุ่มคัดลอกบทเรียนนี้ (Copy this Course) ไม่ปรากฏในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัตินี้ไว้ อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถใช้งานเชลล์บทเรียนอยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกบทเรียนผ่านเครื่องมือนำเข้าบทเรียน
 • สำเนาบทเรียน Canvas ในปัจจุบันและไฟล์บทเรียนจะอ้างอิงกับโควต้าไฟล์สำหรับบทเรียน Canvas ดั้งเดิม และไม่พิจารณาเทียบกับโควต้าไฟล์บทเรียน
 • หากคุณคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือรวมค่าปรับตั้งบทเรียนไว้ในเนื้อหาที่เลือก นโยบายการโพสต์เกรดจากบทเรียนเดิมจะบอกล้างนโยบายการโพสต์เกรดในบทเรียนใหม่ นอกจากนี้ ภารกิจที่นำเข้าจะเก็บนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจของตัวเองไว้จากบทเรียนเดิม
 • หากคุณไม่พบบทเรียนของคุณ อาจอยู่ใน บทเรียน (Courses) ใน ส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation)
 • ขณะที่คัดลอกบทเรียนที่มีแบบทดสอบใหม่พร้อมแถวรายการข้อมูล แถวรายการจะถูกแชร์กับบทเรียนใหม่อัตโนมัติ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

คัดลอกเนื้อหาบทเรียน

คัดลอกเนื้อหาบทเรียน

คลิกที่ลิงค์ คัดลอกบทเรียนนี้ (Copy this Course)

จัดทำรายละเอียดบทเรียน

จัดทำรายละเอียดบทเรียน

กรอกชื่อ (Name) [1] และรหัสบทเรียน (Course Code) [2] สำหรับบทเรียนใหม่ ชื่อจะปรากฏบนหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) และในส่วนการพูดคุย (Conversations) รหัสบทเรียนจะแสดงที่ด้านบนของเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) และในการ์ดข้อมูลบทเรียนในแผงข้อมูล รหัสบทเรียนเรียกอีกอย่างว่ารหัสอ้างอิงหรือชื่อย่อ

กรอกวันที่เริ่มต้น (Start date) [3] และวันที่สิ้นสุด (End date) [4] สำหรับบทเรียนใหม่

หมายเหตุ: หากบทเรียนปัจจุบันมีวันที่บอกล้างบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ฟิลด์วันที่เริ่มต้น (Start date) และวันที่สิ้นสุด (End date) จะถูกกรอกด้วยวันที่เหล่านั้น

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียนโดยเลือกปุ่มเลือกรายการ เนื้อหาทั้งหมด (All Content) [1]

หากต้องการเลือกเนื้อหาใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาเฉพาะ คุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

การโอนย้ายแบบทดสอบในปัจจุบันหลายรายการไปยังแบบทดสอบใหม่

การโอนย้ายแบบทดสอบในปัจจุบันหลายรายการไปยังแบบทดสอบใหม่

หากสถาบันของคุณอนุญาต คุณสามารถโอนย้ายแบบทดสอบในปัจจุบันหลายรายการไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบใหม่ (Import existing quizzes as New Quizzes)

หากสถาบันของคุณเปิดใช้คุณสมบัติการโอนย้ายแบบทดสอบ แถวคำถามที่เชื่อมโยงผ่านกลุ่มคำถามในแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) หากไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัติการโอนย้ายแบบทดสอบโดยสถาบันของคุณ คำถามจากแถวแบบทดสอบจะต้องเพิ่มทีละรายการก่อนที่จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หมายเหตุ:

 • แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ไม่มีคุณสมบัติในการทำแบบสำรวจ ดังนั้นแบบสำรวจที่โอนย้ายจาก แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) จะกลายเป็นแบบทดสอบมาตรฐานใน แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)
 • หลังการโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) คำถามแบบแสดงรายการหลาย ๆ ชุดจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุเป็นคำถามที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อความสำหรับคำถามแบบ ไม่มีคำถาม (No Question) จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เป็นคำถามกระตุ้น (Stimulus) ผู้สอนจะต้องเพิ่มคำถามเพื่อให้มีการจัดแสดงในแบบทดสอบ
 • กลุ่มคำถามที่มีคำถามจัดทำเองจะโอนย้ายเป็นแถวรายการในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)
 • หากแบบทดสอบถูกโอนย้ายหลายครั้ง Canvas จะใช้ระบบผสานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อถอดรหัสเนื้อหาแถวคำถามที่ควรเก็บรักษาไว้ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ เช่น ในกรณีที่มีผู้ใช้หลายรายทำการแก้ไขแบบทดสอบพร้อม ๆ กัน
 • แบบทดสอบฝึกหัดจาก แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) สามารถโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้ หลังจากทำการโอนย้าย ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แบบทดสอบฝึกหัดจะแสดงคะแนนเป็นศูนย์ได้และจะถูกซ่อนไว้จากเพจ สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และ เกรด (Grades)

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

หากต้องการปรับวันครบกำหนดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและภารกิจสำหรับบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด (Adjust events and due dates)

คัดลอกค่าปรับตั้งบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course)

คัดลอกค่าปรับตั้งบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course)

คุณสามารถคัดลอกค่าปรับตั้งได้จากบทเรียนพิมพ์เขียวหนึ่งไปยังบทเรียนพิมพ์เขียวอื่น การคัดลอกค่าพิมพ์เขียวจะมีผลกับค่าปรับแต่งการล็อคสำหรับออบเจคต์ที่เหมือนกันเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวต้นฉบับ คัดลอกค่าปรับตั้งจากบทเรียนพิมพ์เขียวโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย คัดลอกค่าปรับตั้งบทเรียนพิมพ์เขียว (Copy Blueprint Course Settings)

จัดทำบทเรียน

จัดทำบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม จัดทำบทเรียน (Create Course)

ดูงานในปัจจุบัน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานที่กำลังดำเนินการจะแสดงแถบสถานะระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น [1]

หากคุณเลือกที่จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนของคุณ งานในปัจจุบันจะแสดงเป็น กำลังรอให้เลือก [2] ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน