ตัวเลือกใดที่ฉันสามารถกำหนดได้ในแบบทดสอบ

เมื่อคุณจัดทำแบบทดสอบแล้ว คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือกภายในแบบทดสอบ

หมายเหตุ:

 • หากเปิดใช้งานตัวเลือก ปรับค่าเริ่มต้นเป็นแบบทดสอบใหม่ (Default to New Quizzes) คุณจะไม่สามารถจัดทำแบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ใหม่ได้ ทั้งนี้ แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ยังสามารถแก้ไข นำเข้าและโอนย้ายไปแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้
 • ตัวเลือกที่ปรากฏในบทเรียนนี้จัดไว้สำหรับ แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแบบทดสอบใน แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) โดยศึกษาวิธีการจัดการค่าปรับตั้งสำหรับแบบทดสอบใน แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

ตั้งชื่อแบบทดสอบ

จากฟิลด์ แบบทดสอบไม่ระบุชื่อ (Unnamed Quiz) คุณสามารถเพิ่มชื่อสำหรับแบบทดสอบของคุณ

เลือกรายละเอียดแบบทดสอบ

เมื่อมีการจัดทำแบบทดสอบใหม่ Canvas จะปรับค่าเริ่มต้นเป็นแท็บ รายละเอียด (Details)

 1. จัดทำคำแนะนำสำหรับแบบทดสอบ (Quizzes) ใน Rich Content Editor
 2. เลือกประเภทแบบทดสอบ
 3. กำหนดหมวดหมู่แบบทดสอบในกลุ่มภารกิจ (Assignment group) ที่เหมาะสม

ตั้งค่าตัวเลือกแบบทดสอบ

ตั้งค่าตัวเลือกแบบทดสอบ

ค่าปรับตั้งแบบทดสอบมีหลายตัวเลือก

สลับคำตอบ (Shuffle Answers) [1]: คุณสามารถสลับ (สุ่ม) คำตอบ (นอกจากนี้คุณยังสามารถสลับคำถามโดยการจัดทำกลุ่มคำถาม)

เกณฑ์เวลา (Time Limit) [2]: คุณสามารถเลือกกำหนดเวลาได้โดยการกรอกจำนวนนาทีที่ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบทั้งหมด แบบทดสอบแบบตั้งเวลาจะเริ่มต้นเมื่อผู้เรียนเริ่มทำแบบทดสอบและไม่สามารถหยุดชั่วคราวเมื่อผู้เรียนออกไปจากแบบทดสอบ หากไม่มีการกำหนดเกณฑ์เวลาไว้ ผู้เรียนจะมีเวลาทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ: 

 • หากแบบทดสอบแบบตั้งเวลาถูกส่งโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้เรียนขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การประทับเวลาผลงานจัดส่งและเวลาในการทำแบบทดสอบอาจไม่สอดคล้องกับเกณฑ์เวลาที่กำหนดและ/หรือวันที่พร้อมให้บริการที่ระบุไว้
 • หากนักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Canvas จะขยายเวลาให้อีกห้านาที กรุณาบันทึกคำตอบที่กรอกไว้ก่อนหมดเวลา

ดำเนินการได้หลายครั้ง (Multiple Attempts) [3]: คุณสามารถอนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง

คำตอบแบบทดสอบ (Quiz Responses) [4]: คุณสามารถเลือกอนุญาตให้ผู้เรียนดูคำตอบของตน ผลตอบรับอัตโนมัติที่จัดทำโดยแบบทดสอบสำหรับคำตอบที่ถูกหรือไม่ถูกต้อง และคำถามที่พวกเขาตอบผิด ตัวเลือกนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นของแบบทดสอบ ดังนั้นถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคำตอบของตน ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้

ระหว่างใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถจำกัดมุมมองของผู้เรียนเกี่ยวกับผลลัพธ์แบบทดสอบแบบ ครั้งเดียวหลังดำเนินการแต่ละรอบ (Only Once After Each Attempt) [5] ผู้เรียนจะสามารถดูผลลัพธ์ได้ทันทีหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเท่านั้น—ผลลัพธ์ครอบคลุมทั้งคำตอบของตนเองและคำตอบที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:

 • ผู้เรียนจะยังเห็นคะแนนแบบทดสอบของตนเองเมื่อส่งแบบทดสอบหากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ไว้ ด้วยเหตุนี้ ตัวเลือกนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับแบบทดสอบที่ต้องใช้การให้เกรดด้วยตนเอง เช่น คำถามแบบเรียงความ ซึ่งผู้เรียนอาจต้องสืบค้นผลการทดสอบหลายครั้งเพื่อดูคะแนนแบบทดสอบที่มีการอัพเดต
 • เมื่อแบบทดสอบถูกบันทึกด้วยตัวเลือก ครั้งเดียวหลังดำเนินการแต่ละรอบ (Only Once After Each Attempt) คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการทดสอบของพวกเขา

คำตอบที่ถูกต้อง (Correct Answers) [6]: คุณสามารถอนุญาตให้ผู้เรียนดูคำตอบแบบทดสอบที่ถูกต้องหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ค่าปรับตั้งนี้เป็นการเปิดใช้งานแท็บ ถูกต้อง (Correct) สีเขียวในทุกคำตอบที่ตอบถูกต้องสำหรับแบบทดสอบทั้งหมด แบบทดสอบจะมีตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้

ในการใช้งานตัวเลือกนี้ คุณยังสามารถควบคุมเวลาและระยะเวลาที่ผู้เรียนสามารถดูคำตอบที่ถูกต้องโดยกำหนดวันที่ (และเวลาที่กำหนดถ้าต้องการ) ในฟิลด์ แสดง (Show) และ ซ่อน (Hide)

 • แสดงคำตอบทันทีหลังจากส่งแบบทดสอบแล้วโดยปล่อยว่างฟิลด์ แสดง (Show) และ ซ่อน (Hide) ไว้
 • จัดทำช่วงวันที่เพื่อแสดงคำตอบโดยกำหนดวันที่เริ่มต้นในฟิลด์ แสดง (Show) และวันที่สิ้นสุดในฟิลด์ ซ่อน (Hide)
 • แสดงคำตอบหลังจากวันที่ที่ระบุทุกครั้งโดยตั้งค่าวันที่ในฟิลด์ แสดง (Show)
 • ซ่อนคำตอบหลังจากวันที่ระบุโดยตั้งค่าวันที่ในฟิลด์ ซ่อน (Hide)

หมายเหตุ: หากเลือกตัวเลือก ครั้งเดียวหลังดำเนินการแต่ละรอบ (Only Once After Each Attempt) ตัวเลือกจะบอกล้างวันที่หรือเวลาการแสดงหรือซ่อนทั้งหมด หากคุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำตอบที่ถูกต้องในวันที่หรือเวลาใด ๆ ไม่ควรเลือกตัวเลือก ครั้งเดียว (Only Once)

ทีละคำถาม (One Question at a Time) [7]: คุณสามารถแสดงคำถามทีละข้อและล็อคคำถามหลังจากการตอบ

หมายเหตุ:

 • คำถามจะถูกล็อคแม้ว่าผู้เรียนจะคลิกที่ปุ่มถัดไป (Next) โดยไม่ตอบคำถาม
 • หากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณจำกัดผู้เรียนไม่ให้ดูผลงานจัดส่งแบบทดสอบหลังจากจบบทเรียน ตัวเลือก 4 และ 6 จะไม่สามารถใช้ได้หลังจากวันที่สิ้นสุดบทเรียนผ่านไปแล้ว

ดูตัวเลือกแบบขยาย

ดูตัวเลือกแบบขยาย

ค่าปรับตั้งบางส่วนมีตัวเลือกเมนูแบบขยายได้แก่

อนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง (Allow Multiple Attempts)

 • คะแนนแบบทดสอบที่จะเก็บ (Quiz Score to Keep) [1]: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บคะแนนสูงสุด คะแนนล่าสุดหรือคะแนนเฉลี่ยของการดำเนินการทั้งหมดไว้หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะเก็บคะแนนสูงสุดไว้ยกเว้นหากคุณแก้ไขค่าปรับตั้งนี้
 • การดำเนินการที่อนุญาต (Allowed Attempts) [2]: คุณสามารถอนุญาตให้มีการดำเนินการได้หลายครั้งและจำกัดจำนวนครั้งการดำเนินการ ยัติภังค์ที่แสดงเป็นค่าเริ่มต้นใช้ระบุการดำเนินการที่ไม่จำกัด

หากคุณคงตัวเลือกค่าเริ่มต้นของแบบทดสอบ (Quizzes) สำหรับผู้เรียนไว้เพื่อดูคำตอบของบุคคลเหล่านี้:

 • หากคุณอนุญาตให้ดำเนินการได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับแบบทดสอบ, ให้ผู้เรียนเห็นคำตอบสำหรับแบบทดสอบของตนเอง (Let Students See Their Quiz Responses) จะแสดงช่องทำเครื่องหมาย หลังการดำเนินการครั้งล่าสุดเท่านั้น (Only after their last attempt) [3] การเลือกตัวเลือกนี้หมายความว่าผู้เรียนสามารถดูการตอบที่ถูกต้องได้หลังจากทำแบบทดสอบครั้งสุดท้ายเท่านั้น
 • หากคุณอนุญาตให้มีการการทำแบบทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง, ไม่ใช่ผู้เรียนทุกคนที่จะใช้สิทธิ์ครบทุกครั้ง ดังนั้นจึงอาจไม่เห็นการตอบแบบทดสอบของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนมีการดำเนินการสามครั้งแต่ได้คะแนนตามที่ต้องการในการดำเนินการครั้งที่สอง ผู้เรียนมักจะไม่ทำแบบทดสอบในครั้งที่สาม (ครั้งสุดท้าย) ซึ่งหมายความว่าการตอบแบบทดสอบและคำตอบที่ถูกต้องจะไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากการดำเนินการครั้งสุดท้ายไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่ออนุญาตให้ผู้เรียนเหล่านี้เห็นคำตอบของพวกเขา คุณจะต้องแก้ไขค่าปรับตั้งแบบทดสอบด้วยตนเองในภายหลัง

หากคุณคงตัวเลือกเริ่มต้นของแบบทดสอบ (Quizzes) ไว้เพื่อให้ผู้เรียนดูคำตอบที่ถูกต้อง:

 • หากคุณอนุญาตให้ทำแบบทดสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง, ตัวเลือก ให้ผู้เรียนดูคำตอบที่ถูกต้อง (Let Students See The Correct Answers) จะแสดงช่องทำเครื่องหมาย หลังจากการดำเนินการครั้งสุดท้ายเท่านั้น (Only after their last attempt) [4] การเลือกตัวเลือกนี้หมายความว่าผู้เรียนสามารถดูคำตอบแบบทดสอบที่ถูกต้องได้หลังจากทำแบบทดสอบในครั้งสุดท้าย ตัวเลือกนี้จะเป็นไปตามฟังก์ชั่นแบบทดสอบในปัจจุบันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง หากผู้เรียนไม่มีทำแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ค่าปรับตั้งคำตอบที่ถูกต้องจะไม่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนดูคำตอบที่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขตัวเลือกแบบทดสอบด้วยตนเองได้ในภายหลัง  

แสดงทีละคำถาม (Show One Question at a Time)

 • ล็อคคำถามหลังตอบ (Lock questions after answering) [5]: คุณสามารถเลือกล็อคคำถามหลังจากการตอบ ตัวเลือกนี้หมายความว่าผู้เรียนไม่สามารถกลับไปที่คำถามก่อนหน้าเมื่อได้รับคำตอบแล้ว

ตั้งค่าข้อจำกัดแบบทดสอบ

ตั้งค่าข้อจำกัดแบบทดสอบ

คุณสามารถจำกัดแบบทดสอบได้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่ถูกเลือกไว้

 1. คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียนกรอกรหัสการใช้งานเพื่อทำแบบทดสอบได้
 2. คุณสามารถกรองที่อยู่ IP และกำหนดให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่กำหนด

หมายเหตุ:

 • หากคุณมีปลั๊กอิน เบราเซอร์ Respondus LockDown ที่เปิดใช้งานไว้โดยสถาบันของคุณ การใช้เบราเซอร์ดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวเลือกที่นี่ด้วยเช่นกัน เบราเซอร์ Respondus LockDown ไม่อนุญาตให้เปิดหน้าต่างอื่นในระหว่างแบบทดสอบซึ่งช่วยป้องกันการโกงสอบ
 • หากสถาบันของคุณใช้ LTI เบราเซอร์ Respondus LockDown ตัวเลือกของ Respondus จะไม่ปรากฏภายใต้ข้อจำกัดของแบบทดสอบและค่าปรับตั้งกลุ่มผู้เรียนสามารถจัดการได้จากแผงข้อมูลเบราเซอร์ LockDown (LockDown Browser Dashboard) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

ดูข้อจำกัดเพิ่มเติม

ดูข้อจำกัดเพิ่มเติม

ระบุรหัสใช้งานโดยกรอกรหัสใช้งานในฟิลด์ข้อความรหัสใช้งาน [1]

กรองที่อยู่ IP โดยกรอกที่อยู่ IP ในฟิลด์ข้อความที่อยู่ IP [2]

หมายเหตุ:

 • ตัวกรอง IP แบบทดสอบเป็นช่องทางในการจำกัดการใช้งานแบบทดสอบสำหรับคอมพิวเตอร์ในช่วง IP ที่กำหนด ตัวกรองอาจเป็นรายการที่อยู่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือที่อยู่ตามด้วยมาสก์ (เช่น 192.168.217.1/24 หรือ 192.168.217.1/255.255.255.0) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาสก์เหล่านี้ได้จากเอกสารข้อมูลการกรอง IP ใน Canvas
 • รหัสใช้งานรองรับอักขระไม่จำกัดจำนวน
 • คุณสามารถแก้ไขรหัสใช้งานได้ทุกเมื่อโดยไม่ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งที่ทำและยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ

กำหนดแบบทดสอบและวันที่

กำหนดแบบทดสอบและวันที่

ในฟิลด์ มอบหมาย (Assign) [1] คุณสามารถมอบหมายแบบทดสอบให้ทุกคน กลุ่มย่อยในบทเรียน, หรือ ผู้เรียนแต่ละคน

คุณสามารถตั้งค่าวันครบกำหนด (Due Date) [2] วันที่ ใช้ได้จาก (Available From) [3] และวันที่ใช้ได้ จนถึง (Until) [4] สำหรับแบบทดสอบ ฟิลด์เหล่านี้เป็นตัวเลือกและสามารถตั้งค่าได้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการจัดการแบบทดสอบได้แก่

 • วันครบกำหนด (Due Date): วันที่และเวลาที่แบบทดสอบ (Quiz) จะครบกำหนด
 • ใช้ได้จาก (Available From): วันและเวลาที่แบบทดสอบจะพร้อมให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
 • จนถึง (Until): วันที่และเวลาที่ผู้เรียนไม่สามารถทำแบบทดสอบได้อีกต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ:

 • การแก้ไขผู้ได้รับมอบหมายแบบทดสอบหลังจากเผยแพร่แบบทดสอบแล้วให้กับผู้เรียนอาจส่งต่อให้ผลงานจัดส่งไม่สามารถใช้งานได้
 • หากคุณกำหนดวันบอกล้างกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียนของคุณไว้ คุณอาจต้องเลือกกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียนและกำหนดวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานที่อยู่ภายในวันที่บอกล้างของกลุ่มย่อย
 • หากคุณแก้ไขวันครบกำหนดของแบบทดสอบที่ผู้เรียนได้เริ่มทำแล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง ผลงานจัดส่งแบบทดสอบของพวกเขาจะส่งโดยอัตโนมัติตามวันที่และเวลาของวันครบกำหนดเดิม
 • สำหรับแบบทดสอบที่ส่งโดยอัตโนมัติ การประทับเวลาผลงานจัดส่งจะระบุช่วงเวลาผ่อนผันห้านาทีที่เริ่มต้นเมื่อวันและเวลาที่ครบกำหนดผ่านไปแล้ว และอาจไม่มีการประสานกับวันที่และเวลาที่ครบกำหนดที่กำหนดไว้

จัดทำคำถามแบบทดสอบ

เมื่อคุณตั้งค่าค่าปรับตั้งสำหรับแบบทดสอบของคุณแล้ว คลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) เพื่อจัดทำคำถามและคะแนนแบบทดสอบ คุณสามารถจัดทำคำถามแบบทดสอบแยกเฉพาะ, คำถามที่มีแถวคำถาม, คำถามที่มีกลุ่มคำถาม, และคำถามที่มีแถวคำถามในกลุ่มคำถาม

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกงานของคุณในแบบทดสอบของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบทดสอบของคุณจนกว่าจะเป็นผลงานขั้นสุดท้ายแล้ว หากคุณพร้อมเผยแพร่แบบทดสอบของคุณและนำเสนอกับผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

ตัวเลือกแบบทดสอบที่ไม่ได้เผยแพร่

ตัวเลือกแบบทดสอบที่ไม่ได้เผยแพร่

เมื่อคุณบันทึกแบบทดสอบของคุณ คุณจะมีตัวเลือกแบบทดสอบหลายแบบให้เลือกใช้

เผยแพร่แบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [1] การเผยแพร่แบบทดสอบหมายความว่าผู้เรียนจะสามารถเห็นแบบทดสอบในบทเรียนได้

ก่อนการเผยแพร่แบบทดสอบ หากคุณต้องการดูมุมมองผู้เรียนและเพื่อให้แน่ใจว่ามุมมองจะปรากฎขึ้นอย่างถูกต้อง ให้คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [2] แก้ไขแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit) [3]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวเลือกเพิ่มเติมในเมนู ตัวเลือก (Options) [4]:

 • แสดงเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบทดสอบเพื่อประเมินคำตอบของผู้เรียน เช่น คำถามแบบเรียงความ (เรียนรู้วิธีการเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน) [5]
 • ล็อคแบบทดสอบเดี๋ยวนี้เพื่อให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้งานแบบทดสอบได้เมื่อเผยแพร่แล้ว [6] ชื่อแบบทดสอบจะยังคงปรากฏให้ผู้เรียนเห็นแต่จะไม่สามารถเปิดแบบทดสอบได้ ตัวเลือกนี้ใช้กับแบบทดสอบที่กำหนดให้กับทุกคน (Everyone) เท่านั้น
 • ลบแบบทดสอบนี้ [7]

หมายเหตุ: หากคุณต้องการซ่อนแบบทดสอบจากมุมมองของผู้เรียน อย่าเผยแพร่แบบทดสอบ เมื่อไม่ได้เผยแพร่แบบทดสอบ ผู้สอนเท่านั้นที่สามารถดูแบบทดสอบได้

ปลดล็อคแบบทดสอบ

ปลดล็อคแบบทดสอบ

ปลดล็อคแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบตอนนี้ (Let Students Take this Quiz Now) [2]

ปลดล็อคข้อจำกัดแบบทดสอบ

ปลดล็อคแบบทดสอบอย่างไม่มีกำหนดโดยีคลิกที่ช่องเลือกรายการ ไม่มีจำกัดเวลา (No time limit) [1] หากคุณต้องการปลดล็อคแบบทดสอบจนถึงวันและเวลาที่กำหนด ให้คลิกที่ช่องเลือกรายการ จนถึง (Until) [2] และใช้ไอคอนปฏิทิน [3] เพื่อเลือกวันที่และเวลา คลิกปุ่ม ปลดล็อค (Unlock) [4] เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

ตัวเลือกแบบทดสอบที่เผยแพร่

เมื่อคุณเผยแพร่แบบทดสอบ คุณสามารถดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้

นอกเหนือจากตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับแบบทดสอบที่ไม่ได้เผยแพร่ จากเมนู ตัวเลือก (Options) [1] คุณสามารถ:

 • แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ [2]
 • แสดงผลลัพธ์แบบทดสอบของผู้เรียนจากผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบไปแล้ว [3]
 • ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบไปแล้วหรือที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ [4]

 

ในแถบรายการด้านข้าง คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ:  

 

คุณยังสามารถซ่อนเกรดจากผู้เรียนโดยใช้นโยบายการโพสต์ใน สมุดบันทึกเกรด