ฉันจะเพิ่มกลุ่มนัดหมายในระบบกำหนดเวลา (Scheduler) ในปฏิทินของบทเรียนได้อย่างไร

หากมีการเปิดใช้งานระบบกำหนดเวลา (Scheduler) สำหรับสถาบันของคุณ คุณสามารถจัดทำกลุ่มนัดหมายในระบบกำหนดเวลา (Scheduler) ได้ กลุ่มนัดหมายจะจัดทำช่วงเวลาที่ผู้เรียนสามารถพบปะกับคุณได้ ผู้เรียนสามารถลงชื่อเข้าร่วมในช่วงเวลานัดหมายต่าง ๆ ในปฏิทินของตนเองได้

การนัดหมายจะแสดงในปฏิทินของคุณหลังจากที่ผู้เรียนหรือกลุ่มได้จองช่วงเวลาไว้ รายละเอียดการนัดหมายจะรวมอยู่ด้วยเมื่อคุณส่งออกปฏิทินโดยใช้ฟีดปฏิทิน (Calendar feed)

หมายเหตุ:

  • หากการเข้าร่วมของผู้ใช้ถูกจำกัดไว้ที่วันที่ระหว่าง วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดบทเรียน จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบกิจกรรมในระบบกำหนดเวลา (Scheduler) หลังจากวันที่บทเรียนสิ้นสุดไปแล้วได้
  • ระบบกำหนดเวลา (Scheduler) เป็นฟังก์ชั่นเสริมเท่านั้น หากไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบัญชีของคุณอยู่แล้ว โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ
  • เมื่อผู้สอนหรือ TA จัดทำกลุ่มนัดหมายสำหรับบทเรียนทั้งหมด กลุ่มย่อยของบทเรียนทั้งหมดจะสามารถดูกลุ่มนัดหมายได้ ทั้งนี้ หากกลุ่มนัดหมายถูกจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มย่อยเฉพาะใด ๆ หรือถูกเพิ่มโดยผู้สอนที่ถูกจำกัดตามกลุ่มย่อยหรือ TA เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่มย่อยดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูกลุ่มนัดหมายดังกล่าวได้

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

เพิ่มกิจกรรม

จากรายการปฏิทิน (Calendars) ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มนัดหมาย [1] สามารถเพิ่มกลุ่มนัดหมายไปยังปฏิทินหลาย ๆ รายการได้

คลิกวันที่ใดก็ได้ในปฏิทินเพื่อเพิ่มกิจกรรม [2] หรือ คลิกลูกศรข้างชื่อเดือนเพื่อสืบค้นไปยังเดือนอื่น [3] และเลือกวันที่

หากคุณไม่ต้องการหาวันที่ด้วยตนเอง คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพิ่ม [4]

เปิดกลุ่มนัดหมาย

เปิดกลุ่มนัดหมาย

คลิกแท็บ กลุ่มนัดหมาย (Appointment Group)

กำหนดชื่อและตำแหน่ง

กำหนดชื่อและตำแหน่ง

พิมพ์ชื่อของนัดหมายในฟิลด์ชื่อ (Name) [1] พิมพ์สถานที่ของการนัดหมายในฟิลด์ตำแหน่ง (Location) [2]

เลือกปฏิทิน

เลือกปฏิทิน

คลิกที่ปุ่ม เลือก ปฏิทิน (Select Calendars) [1] เลือกบทเรียนหรือกลุ่มย่อยที่คุณต้องการแสดงกลุ่มนัดหมายโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับชื่อบทเรียนหรือชื่อกลุ่มย่อย [2] ปิดรายการปฏิทินโดยคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done) [3]

หากต้องการเลือกกลุ่มย่อยบางกลุ่มจากบทเรียนของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศร [4]

หมายเหตุ:

  • ไม่สามารถแก้ไขปฏิทินนั้นได้เมื่อบันทึกกลุ่มนัดหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มปฏิทินในกลุ่มนัดหมายเดิมได้
  • หากบทเรียนหรือกลุ่มย่อยที่คุณต้องการเลือกไม่ปรากฏขึ้นในรายการ Select Calendars (เลือกปฏิทิน) ให้กลับไปที่ปฏิทินแล้วคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับบทเรียนหรือกลุ่มย่อยในรายการปฏิทิน (Calendars)

อนุญาตให้สมัครเข้ากลุ่ม

อนุญาตให้สมัครเข้ากลุ่ม

หากคุณ จัดทำกลุ่มชุดกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งรายการในบทเรียนของคุณ คุณสามารถให้ผู้เรียนสมัครเข้ากลุ่มได้โดยคลิกทำเครื่องหมายในช่อง ให้ผู้เรียนสมัครเข้ากลุ่ม (Have students sign up in groups) [1] แล้วเลือกชื่อของหมวดหมู่กลุ่มที่คุณต้องการใช้สำหรับสมัครเข้ากลุ่ม [2]

หมายเหตุ: ตัวเลือกกลุ่มจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเคยเลือกปฏิทินดังกล่าวมาก่อนหน้านี้สำหรับบทเรียนทั้งหมด คุณไม่สามารถเลือกปฏิทินสำหรับกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เนื่องจากปัจจุบัน Canvas ไม่รองรับกลุ่มย่อยในกลุ่ม

อนุญาตการนัดหมายของผู้สังเกตการณ์

อนุญาตให้สมัครเข้ากลุ่ม

เปิดให้ผู้สังเกตการณ์ทำนัดหมายโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตการนัดหมายของผู้สังเกตการณ์ (Allow observers to sign up)

กำหนดช่วงเวลานัดหมาย

กำหนดช่วงเวลานัดหมาย

ในฟิลด์วันที่ [1] ให้กรอกวันที่นัดหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวันได้โดยคลิกที่ไอคอนปฏิทิน

กำหนดช่วงเวลาสำหรับนัดหมายโดยพิมพ์รายละเอียดในฟิลด์ช่วงเวลา [2] คุณต้องมีช่วงเวลาอย่างน้อยหนึ่งช่วง

คุณสามารถแบ่งช่วงเวลาออกเป็นหลาย ๆ ช่วงได้โดยกรอกเวลาสำหรับแบ่งลงในฟิลด์เวลา [3] ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดทำการประชุมระยะเวลา 15 นาที ตั้งแต่ 14:00 น. ถึง 17:00 น. ให้กรอกเลข 15

กำหนดช่วงเวลาอย่างเดียวโดยคลิกที่ปุ่ม ไป (Go) [4]

แก้ไขเวลานัดหมาย

แก้ไขเวลานัดหมาย

คุณสามารถแก้ไขเวลานัดหมายที่จัดทำจากส่วนแบ่งดังกล่าวได้เอง หากต้องการลบเวลานัดหมาย ให้คลิกไคอนลบ

หมายเหตุ:

  • ไม่สามารถแก้ไขวันที่นัดหมาย ช่วงเวลา และช่วงเวลานัดหมายได้หลังจากที่บันทึกกลุ่มนัดหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มวันที่ ช่วงเวลา และช่วงเวลานัดหมายในกลุ่มนัดหมายเดิมได้
  • คุณต้องกำหนดช่วงเวลาอย่างน้อยหนึ่งช่วงสำหรับกลุ่มนัดหมายแต่ละกลุ่ม

ตั้งค่าตัวเลือกนัดหมาย

ตั้งค่าตัวเลือกนัดหมาย

คุณสามารถจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมในช่วงเวลาหนึ่งได้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จำกัดแต่ละช่วงเวลา (Limit each time slot) แล้วพิมพ์จำนวนต่อช่วงเวลานั้นในฟิลด์จำกัด [1] หากคุณเลือกตัวเลือกให้ผู้เรียนสมัครเข้าร่วมกลุ่ม ฟิลด์นี้จะแสดงข้อความเป็น จำกัดแต่ละช่วงเวลาสำหรับ x กลุ่ม (Limit each time slot for x groups)

หากต้องการเผยแพร่ช่วงเวลานัดหมายเป็นสาธารณะให้ผู้เรียนในบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถดูได้ว่าใครที่จองพื้นที่ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีเปิดไว้ให้ (Allow students to see who has signed up for time slots that are still available) [2] การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถดูความเห็นที่ผู้เรียนรายอื่นเพิ่มไว้ในนัดหมายได้

หากต้องการจำกัดจำนวนนัดหมายที่เข้าร่วมได้ ให้คลิกทำเครื่องหมายที่ช่อง จำกัดผู้เข้าร่วมให้เข้าร่วมในการนัดหมายได้ [จำนวน] รายการ (Limit participants to attend [number] appointment(s)) [3]

หมายเหตุ: ขณะใช้ตัวเลือกการสมัครเข้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องจองช่วงเวลาในนามของกลุ่ม สมาชิกแต่ละรายในกลุ่มจะเห็นนัดหมายนั้นในปฏิทินของกลุ่มของตนเอง

เพิ่มรายละเอียดนัดหมาย

เพิ่มรายละเอียดนัดหมาย

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มนัดหมาย ให้พิมพ์รายละเอียดลงในฟิลด์รายละเอียด

เผยแพร่กลุ่มนัดหมาย

เผยแพร่กลุ่มนัดหมาย

คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish)

ดูปฏิทิน

ดูวันที่และเวลานัดหมายในปฏิทินบทเรียนของคุณ ผู้เรียนสามารถสำรองช่วงเวลาได้ หากเปิดใช้งานไว้ ผู้สังเกตการณ์ยังสามารถสำรองช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องได้ ช่วงเวลาที่ผู้ใช้จองไว้จะแสดงเป็นสีทึบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มกลุ่มนัดหมายในบทเรียนมากกว่าหนึ่งบทเรียน ช่วงการนัดหมายในปฏิทินจะแสดงเฉพาะบทเรียนแรกที่แสดงในกลุ่มนัดหมายเท่านั้น