ฉันจะส่งภารกิจออนไลน์ได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำภารกิจออนไลน์ให้ผู้เรียนเพื่อส่งภารกิจของตนผ่าน Canvas ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยการบันทึกสื่อใหม่หรืออัพโหลดสื่อที่มีอยู่ ไฟล์ที่ส่งไปยังภารกิจออนไลน์จะไม่นับรวมกับโควต้าพื้นที่จัดเก็บของผู้ใช้

เมื่อมีการอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์เป็นตัวเลือกข้อมูลออนไลน์ คุณสามารถจำกัดไฟล์บางประเภทสำหรับผลงานจัดส่งภารกิจได้ ในกรณีที่มีการจำกัดภารกิจด้วยไฟล์ประเภทที่แปลกหรือผิดปกติ ให้ลองเพิ่มรายการลงในบทเรียนของคุณเพื่อยืนยันว่าได้รับไฟล์แล้วก่อนที่จะขอให้ผู้เรียนส่งไฟล์ประเภทดังกล่าว ไม่รองรับประเภทไฟล์ Compound

ถ้าสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Google Docs, Google Apps LTI, หรือ Microsoft Office 365 LTI ไว้ ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์จากบัญชี Google Drive หรือ OneDrive ของตนได้โดยตรง (หากเปิดใช้งานเฉพาะ Google Docs สำหรับสถาบันของคุณ ผู้เรียนจะต้องเชื่อมต่อไปยัง Google Drive เป็นบริการทางเว็บเพื่อส่งภารกิจเป็น Google Doc, Google Sheet หรือ Google Slide) คุณสามารถอนุญาตไฟล์ Google Drive และไฟล์ OneDrive เป็นประเภทผลงานจัดส่งโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย การอัพโหลดไฟล์ (File Uploads) เมื่อมีการจัดทำภารกิจ

ประเภทไฟล์ Google Drive

ผู้เรียนสามารถส่ง Google Doc (.gdoc), Google Sheet (.gsheet), หรือไฟล์ Google Slide (.gslide) พวกเขายังสามารถใช้ Google Docs เพื่อส่งไฟล์ Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx) ที่อัพโหลดและไฟล์ PDF ที่ไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบ Google Docs

หากประเภทไฟล์ Google ถูกส่งเป็นผลงานจัดส่งภารกิจ ไฟล์เหล่านั้นจะแปลงเป็นไฟล์ประเภทที่เทียบเท่าสำหรับ Microsoft และปรากฏในผลงานจัดส่งเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ตามลำดับ Canvas ใช้ประเภทไฟล์การแปลงสำหรับผลงานจัดส่ง (และเพื่อแสดงประเภทไฟล์ที่รองรับเป็นไฟล์ DocViewer ใน SpeedGrader) ดังนั้นหากคุณต้องการจำกัดประเภทไฟล์ให้รวมเฉพาะประเภทไฟล์ของ Google คุณต้องรวมประเภทไฟล์สำหรับไฟล์ Microsoft ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการอนุญาตเฉพาะผลงานจัดส่ง Google Slide คุณต้องรวม .pptx เป็นประเภทไฟล์ที่หวงห้าม มิฉะนั้น Canvas จะไม่แสดงไฟล์ .gslide ในแท็บ Google Doc

หมายเหตุ: Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดมากกว่า 5 GB อย่างไรก็ตาม การอัพโหลดสื่อต้องมีขนาดไม่เกิน 500 MB

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

จัดทำภารกิจใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์

เลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์

จากเมนูแสดงรายการ ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) ให้เลือกตัวเลือก ออนไลน์ (Online)

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์

เลือกตัวเลือกการป้อนข้อมูลออนไลน์ที่คุณต้องการอนุญาตสำหรับภารกิจนี้ คุณสามารถเลือกได้ถึงสี่ตัวเลือก ได้แก่

การกรอกข้อความ (Text Entry) [1]: ผู้เรียนสามารถส่งภารกิจได้โดยตรงไปยัง Rich Content Editor ไม่มีหมายเหตุกำกับ DocViewer จัดไว้สำหรับผลงานจัดส่งแบบกรอกข้อความ นอกจากนี้ ผลงานจัดส่งแบบกรอกข้อความไม่สามารถอัพโหลดซ้ำไปยังสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้

URL เว็บไซต์ (Website URLs) [2]: ผู้เรียนสามารถส่ง URL ที่เป็นการดำเนินการตามภารกิจ ไม่มีหมายเหตุกำกับ DocViewer สำหรับผลงานจัดส่ง URL ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผลงานจัดส่ง URL เว็บไซต์ไม่สามารถอัพโหลดซ้ำไปยังสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้

ข้อมูลบันทึกสื่อ (Media Recordings) [3]: ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่เป็นไปตามเงื่อนไขภารกิจ โดยสามารถบันทึกสื่อใหม่หรืออัพโหลดสื่อที่มีอยู่ วิดีโอและเสียงที่อัพโหลดไปยัง Canvas มีขนาดได้สูงสุด 500 MB ไม่มีหมายเหตุกำกับ DocViewer จัดไว้สำหรับการส่งข้อมูลบันทึกสื่อ นอกจากนี้ การส่งข้อมูลบันทึกสื่อไม่สามารถดาวน์โหลดได้

หมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน [4]: ผู้เรียนสามารถทำหมายเหตุกำกับไฟล์ที่ผู้สอนอัพโหลดไว้ เอกสารที่มีการทำหมายเหตุกำกับจะถูกจัดส่งเป็นผลงานจัดส่งภารกิจของผู้เรียน เราขอแนะนำให้ใช้ประเภทข้อมูลออนไลน์อื่นสำหรับผู้เรียนที่อาจไม่สามารถทำหมายเหตุกำกับเอกสารได้

ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ (File Uploads) [5]: ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์หรือถ่ายรูปด้วยเว็บแคมที่เป็นไปตามเงื่อนไขภารกิจ หมายเหตุกำกับ DocViewer ใช้งานได้สำหรับประเภทไฟล์ที่รองรับ ใน SpeedGrader. นอกจากนี้ ถ้าสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Google Docs, Google Apps LTI, หรือ Microsoft Office 365 LTI ไว้ ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์จากบัญชี Google Drive หรือ OneDrive ของตนได้โดยตรง หากเปิดใช้งานเฉพาะ Google Docs สำหรับสถาบันของคุณ ผู้เรียนจะต้องเชื่อมต่อไปยัง Google Docs เป็นบริการทางเว็บเพื่อส่งภารกิจเป็น Google Doc, Google Sheet หรือ Google Slide การจัดส่งข้อมูลอัพโหลดไฟล์สามารถดาวน์โหลดและอัพโหลดใหม่ไปยังสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้ Canvas รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดสูงสุด 5 GB

ค่าปรับตั้งภารกิจจะยังคงจดจำและแสดงค่าปรับตั้งที่จัดทำหรือแก้ไขในภารกิจก่อนหน้าในบทเรียนเสมอ อาจมีการเลือกตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณโดยอ้างอิงจากภารกิจก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:

  • หากคุณเลือกประเภทผลงานจัดส่งหลายประเภทสำหรับภารกิจหนึ่งภารกิจ ผู้เรียนจะสามารถใช้ประเภทผลงานจัดส่งได้เพียงประเภทเดียวต่อหนึ่งผลงานจัดส่งภารกิจ
  • หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Microsoft Office 365 LTI คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ (File Uploads) หรือทั้ง URL เว็บไซต์ (Website URL) และ ข้อมูลอัพโหลดไฟล์ (File Uploads) เพื่อใช้แท็บ Office 365 ในเพจผลงานจัดส่งภารกิจ ถ้าคุณเลือกเฉพาะ URL เว็บไซต์ (Website URL) เป็นตัวเลือกการป้อนข้อมูล แท็บ Office 365 จะทำงานไม่ถูกต้อง
  • ภารกิจของกลุ่มไม่รองรับประเภทผลงานจัดส่งแบบทำหมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน

เลือกไฟล์หมายเหตุกำกับ

เลือกไฟล์หมายเหตุกำกับ

หากคุณยอมรับผลงานจัดส่งแบบมีหมายเหตุกำกับของผู้เรียน คุณจะต้องเลือกหรืออัพโหลดไฟล์เพื่อให้ผู้เรียนทำหมายเหตุกำกับ

คุณสามารถเลือกไฟล์จากไฟล์บทเรียน [1] หรือไฟล์ผู้ใช้ของคุณ [2] หรืออัพโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ของคุณ [3]

ไฟล์ที่ใช้สำหรับทำหมายเหตุกำกับจะต้องสามารถแสดงตัวอย่างใน Canvas

จำกัดประเภทไฟล์

จำกัดประเภทไฟล์

หากคุณอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ คุณสามารถเลือกจำกัดผลงานจัดส่งเฉพาะไฟล์บางประเภทได้ เปิดใช้งานตัวเลือกนี้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จำกัดประเภทไฟล์อัพโหลด (Restrict Upload File Types) [1] จากฟิลด์ นามสกุลไฟล์ที่อนุญาต (Allowed File Extensions) [2] ให้กรอกรายการนามสกุลที่ยอมรับ ไฟล์ทุกประเภทต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณสามารถเคาะว่าง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และจุดในชื่อไฟล์ภารกิจ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีไฟล์ประเภทที่แปลกหรือผิดปกติ ให้ลองเพิ่มรายการลงในบทเรียนของคุณเพื่อยืนยันว่าได้รับไฟล์แล้วก่อนที่จะขอให้ผู้เรียนส่งไฟล์ประเภทดังกล่าว

บันทึกภารกิจ

บันทึกภารกิจ

บันทึกภารกิจและเผยแพร่โดยคลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] บันทึกภารกิจเป็นแบบร่างโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)