cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะส่งภารกิจออนไลน์ได้อย่างไร?

ฉันจะส่งภารกิจออนไลน์ได้อย่างไร?

คุณสามารถจัดทำภารกิจออนไลน์ให้ผู้เรียนส่งภารกิจผ่าน Canvas ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยการบันทึกสื่อใหม่หรืออัพโหลดสื่อที่มีอยู่ ไฟล์ที่ส่งไปยังภารกิจออนไลน์จะไม่นับรวมกับของผู้ใช้ โควต้าการจัดเก็บ

เมื่อมีการอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์เป็นตัวเลือกรายการออนไลน์ คุณสามารถจำกัดไฟล์บางประเภทสำหรับผลงานจัดส่งภารกิจได้ ในกรณีที่มีการจำกัดภารกิจด้วยไฟล์ประเภทที่แปลกหรือผิดปกติ ให้ลองเพิ่มลงในบทเรียนของคุณเพื่อยืนยันว่าได้รับไฟล์แล้วก่อนที่จะขอให้ผู้เรียนส่งไฟล์ประเภทนั้น

ถ้าสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Google Docs, Google Apps LTI, หรือ Microsoft Office 365 LTI ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์จากบัญชี Google Drive หรือ OneDrive ของตนได้โดยตรง (หากเปิดใช้งานเฉพาะ Google Docs สำหรับสถาบันของคุณ ผู้เรียนจะต้อง เชื่อมต่อไปยัง Google Drive เป็นบริการทางเว็บเพื่อส่งภารกิจเป็น Google Doc, Google Sheet หรือ Google Slide) คุณสามารถอนุญาตไฟล์ GoogleDrive และไฟล์ OneDrive เป็นประเภทผลงานจัดส่งโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายการอัพโหลดไฟล์เมื่อมีการจัดทำภารกิจ

ประเภทไฟล์ Google Drive

ผู้เรียนสามารถส่ง Google Doc (.gdoc), Google Sheet (.gsheet), หรือไฟล์ Google Slide (.gslide) พวกเขายังสามารถใช้ Google Docs เพื่อส่ง Word ที่อัพโหลด (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx) ที่อัพโหลดและไฟล์ PDF ที่ไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบ Google Docs

เมื่อประเภทไฟล์ Google ถูกส่งเป็นผลงานจัดส่งภารกิจ ไฟล์เหล่านั้นจะแปลงเป็นไฟล์ประเภทที่เทียบเท่ากับ Microsoft และปรากฏในผลงานจัดส่งเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ตามลำดับ Canvas ใช้ประเภทไฟล์การแปลงสำหรับผลงานจัดส่ง (และเพื่อแสดงประเภทไฟล์ที่รองรับเป็นไฟล์ DocViewer ใน SpeedGrader) ดังนั้นหากคุณต้องการจำกัดประเภทไฟล์ให้รวมเฉพาะประเภทไฟล์ของ Google คุณต้องรวมประเภทไฟล์สำหรับไฟล์ Microsoft แต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการอนุญาตเฉพาะผลงานจัดส่ง Google Slide คุณต้องรวม .pptx เป็นประเภทไฟล์ที่จำกัด มิฉะนั้น Canvas จะไม่แสดงไฟล์ .gslide ในแท็บ Google Doc

หมายเหตุ: Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดมากกว่า 5 GB อย่างไรก็ตาม การอัพโหลดสื่อต้องไม่เกิน 500 MB

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิก ภารกิจ (Assignments) ลิงค์

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

เพื่อจัดทำภารกิจใหม่ คลิก เพิ่มภารกิจ (Add Assignment) ปุ่ม

เพิ่มรายละเอียดภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์

เลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์

ใน ประเภทผลงานจัดส่ง เมนูส่วนแสดงรายการ เลือกตัวเลือกออนไลน์

เลือกตัวเลือกรายการออนไลน์

เลือกตัวเลือกรายการออนไลน์

เลือกตัวเลือกรายการออนไลน์ที่คุณต้องการอนุญาตสำหรับภารกิจนี้ คุณสามารถเลือกได้ถึงสี่ตัวเลือก:

การกรอกข้อความ (Text Entry) [1]: ผู้เรียนสามารถส่งภารกิจได้โดยตรงในกลุ่มผู้เรียน ไม่มีคำอธิบายประกอบ DocViewer สำหรับผลงานจัดส่งรายการข้อความ นอกจากนี้ ผลงานจัดส่งรายการข้อความไม่สามารถอัพโหลดซ้ำไปยังสมุดบันทึกเกรดได้

URL เว็บไซต์ (Website URLs) [2]: ผู้เรียนสามารถส่ง URL ที่เติมเต็มภารกิจ ไม่มีคำอธิบายประกอบ DocViewer สำหรับผลงานจัดส่ง URL ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผลงานจัดส่ง URL เว็บไซต์ไม่สามารถอัพโหลดซ้ำไปยังสมุดบันทึกเกรดได้

การบันทึกสื่อ (Media Recordings) [3]: ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์เสียงหรือวิดีโอเพื่อเติมเต็มภารกิจ พวกเขาสามารถบันทึกสื่อใหม่หรืออัพโหลดสื่อที่มีอยู่ วิดีโอและเสียงที่อัพโหลดไปยัง Canvas มีขนาดได้ถึง 500 MB ไม่มีคำอธิบายประกอบ DocViewer สำหรับผลงานจัดส่งการบันทึกสื่อ นอกจากนี้ ผลงานจัดส่งการบันทึกสื่อไม่สามารถดาวน์โหลดได้

หมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน [4]: ผู้เรียนสามารถทำหมายเหตุกำกับไฟล์ที่ผู้สอนอัพโหลดไว้ เอกสารที่มีการทำหมายเหตุกำกับจะถูกจัดส่งเป็นผลงานจัดส่งภารกิจของผู้เรียน เราขอแนะนำให้ใช้ประเภทข้อมูลออนไลน์อื่นสำหรับผู้เรียนที่อาจไม่สามารถทำหมายเหตุกำกับเอกสารได้

การอัพโหลดไฟล์ (File Uploads) [5]: ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์หรือถ่ายรูปด้วยเว็บแคมเพื่อเติมเต็มภารกิจ คำอธิบายประกอบ DocViewer ใช้งานได้สำหรับ ประเภทไฟล์ที่รองรับ ใน SpeedGrader. นอกจากนี้ ถ้าสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Google Docs, Google Apps LTI, หรือ Microsoft Office 365 LTI ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์จากบัญชี Google Drive หรือ OneDrive ของตนได้โดยตรง หากเปิดใช้งานเฉพาะ Google Docs สำหรับสถาบันของคุณ ผู้เรียนจะต้อง เชื่อมต่อไปยัง Google Drive เป็นบริการทางเว็บเพื่อส่งภารกิจเป็น Google Doc, Google Sheet หรือ Google Slide ผลงานจัดส่งการอัพโหลดไฟล์สามารถดาวน์โหลดและอัพโหลดใหม่ไปยังสมุดบันทึกเกรดได้ Canvas รองรับการอัปโหลดไฟล์สูงสุด 5 GB

ค่าปรับตั้งภารกิจจะยังคงจดจำและแสดงค่าปรับตั้งที่จัดทำหรือแก้ไขในภารกิจก่อนหน้าในบทเรียนเสมอ ขึ้นอยู่กับภารกิจก่อนหน้านี้ อาจมีการเลือกตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกถูกเลือกสำหรับคุณ

หมายเหตุ:

  • หากคุณเลือกประเภทผลงานจัดส่งหลายประเภทสำหรับภารกิจหนึ่งภารกิจ ผู้เรียนจะสามารถใช้ประเภทผลงานจัดส่งได้เพียงประเภทเดียวต่อผลงานจัดส่งภารกิจ
  • หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน Microsoft Office 365 LTI คุณจะต้องเลือกตัวเลือกการอัพโหลดไฟล์หรือทั้งตัวเลือก URL ของเว็บไซต์และการอัพโหลดไฟล์เพื่อใช้แท็บ Office 365 ในหน้าผลงานจัดส่งภารกิจ ถ้าคุณเลือกเฉพาะ URL ของเว็บไซต์เป็นตัวเลือกรายการ แท็บ Office 365 จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

เลือกไฟล์หมายเหตุกำกับ

เลือกไฟล์หมายเหตุกำกับ

หากคุณยอมรับผลงานจัดส่งแบบมีหมายเหตุกำกับของผู้เรียน คุณจะต้องเลือกหรืออัพโหลดไฟล์เพื่อให้ผู้เรียนทำหมายเหตุกำกับ

คุณสามารถเลือกไฟล์จากไฟล์บทเรียน [1] หรือไฟล์ผู้ใช้ของคุณ [2] หรืออัพโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ของคุณ [3]

ไฟล์ที่ใช้สำหรับทำหมายเหตุกำกับจะต้องสามารถแสดงตัวอย่างใน Canvas

จำกัดประเภทไฟล์

จำกัดประเภทไฟล์

หากคุณอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ คุณสามารถเลือกจำกัดผลงานจัดส่งเฉพาะไฟล์บางประเภทได้ เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คลิก จำกัดประเภทไฟล์อัพโหลด (Restrict Upload File Types) ช่องทำเครื่องหมาย [1] ใน นามสกุลไฟล์ที่อนุญาต (Allowed File Extensions) ช่อง [2] กรอกรายการนามสกุลที่ยอมรับ ไฟล์ทุกประเภทต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณสามารถใส่การเว้นวรรค,ตัวพิมพ์ใหญ่และจุดในชื่อไฟล์ภารกิจ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการจำกัดภารกิจด้วยไฟล์ประเภทที่แปลกหรือผิดปกติ ให้ลองเพิ่มลงในบทเรียนของคุณเพื่อยืนยันว่าได้รับไฟล์แล้วก่อนที่จะขอให้ผู้เรียนส่งไฟล์ประเภทนั้น

บันทึกภารกิจ

บันทึกภารกิจ

เพื่อบันทึกภารกิจและเผยแพร่ คลิก บันทึก; เผยแพร่ (Save & Publish) ปุ่ม [1] เพื่อบันทึกภารกิจเป็นแบบร่าง คลิก บันทึก (Save) ปุ่ม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback