Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะจัดการชุดข้อมูลการใช้งาน API ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

ฉันจะจัดการชุดข้อมูลการใช้งาน API ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถจัดการชุดข้อมูลการใช้งาน API ได้จากค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ของคุณ ชุดข้อมูลการใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ใน Canvas ผ่าน Canvas API ชุดข้อมูลการใช้งานสามารถจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแอพพลิเคชั่นจากภายนอกหรือจัดทำขึ้นด้วยตนเอง แอพพลิเคชั่นจากภายนอกรวมถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้เปิดแอพ Canvas Teacher ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน Canvas ในนามของคุณ

การใช้ชุดข้อมูลการใช้งาน Canvas API ช่วยให้เจ้าของชุดข้อมูลการใช้งานสามารถใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ใน Canvas ได้ไม่แตกต่างจากสิทธิ์ใช้งานของคุณเอง เช่น แอพพลิเคชั่นจากภายนอกรวมถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้เปิดแอพ Canvas Teacher ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน Canvas ในนามของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Canvas API ได้จากเอกสารกำกับ Canvas API

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

ดูชุดข้อมูลการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นจากภายนอกที่มีชุดข้อมูลการใช้งานและข้อมูลการใช้งานที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นจะแสดงอยู่ในหัวข้อการผสานรวมที่ได้รับการรับรอง (Approved Integrations) [1]

สำหรับแต่ละชุดข้อมูลการใช้งาน คุณสามารถดูชื่อ [2] วัตถุประสงค์ [3]วันหมดอายุ [4] และวันที่ใช้งานล่าสุด [5]

หมายเหตุ: ชุดข้อมูลการใช้งานสำหรับอุปกรณ์พกพาจัดทำขึ้นสำหรับคุณเมื่อคุณล็อกอินไปยังแอพ Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพาและไม่มีวันหมดอายุ ลบการใช้งานแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์พกพาโดยจะต้องลบชุดข้อมูลการใช้งานดังกล่าว

เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งาน

เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งาน

เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งานด้วยตนเอง โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งานใหม่ (Add New Access Token)

เพิ่มรายละเอียดชุดข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดชุดข้อมูล

กรอกรายละเอียดสำหรับชุดข้อมูลการใช้งานของคุณในฟิลด์วัตถุประสงค์ (Purpose) [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวันหมดอายุได้โดยการคลิกที่ไอคอนปฏิทิน [2] จัดทำชุดข้อมูลที่ไม่มีวันหมดอายุ โดยปล่อยฟิลด์ หมดอายุ (Expires) ว่างไว้

จัดทำชุดข้อมูลการใช้งานใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำชุดข้อมูล (Generate Token) [3]

ดูชุดข้อมูลการใช้งาน

ดูชุดข้อมูลการใช้งาน

ดูรายละเอียดชุดข้อมูล [1] ดูรายละเอียดชุดข้อมูล โดยคลิกที่ลิงค์รายละเอียด (details) [2]

ดูรายละเอียดชุดข้อมูล

ดูรายละเอียดชุดข้อมูล

รายละเอียดชุดข้อมูลการใช้งานครอบคลุมชุดข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อทำการติดต่อผ่าน API ในนามของคุณได้ [1]

จัดทำชุดข้อมูลการใช้งานใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำชุดข้อมูลใหม่อีกครั้ง (Regenerate Token) [2]

ลบชุดข้อมูลการใช้งาน

ลบแอพพลิเคชั่น

ลบชุดข้อมูลการใช้งานโดยคลิกที่ไอคอนลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบโดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.