จะกำหนดเกรดเริ่มต้นสำหรับภารกิจในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้อย่างไร

หากคุณต้องการกำหนดเกรดเริ่มต้นสำหรับภารกิจบางอย่าง ให้ใช้เมนูแสดงรายการสำหรับภารกิจ เกรดเริ่มต้นสามารถปรับใช้กับผู้เรียนทั้งหมดหรือเฉพาะผู้เรียนที่ยังไม่ได้รับเกรด

หมายเหตุ:

  • ขณะเปิดใช้ระยะเวลาการให้เกรดหลายส่วน (Multiple Grading Periods) ในบทเรียน คุณจะไม่สามารถกำหนดเกรดเริ่มต้นสำหรับภารกิจใด ๆ ที่มีผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งรายในระยะเวลาการให้เกรดที่ปิดแล้ว
  • เมื่อมีการเปิดใช้ การให้เกรดแบบมีการปรับประสาน (Moderated Grading) สำหรับภาพกิจ ตัวเลือก กำหนดเกรดเริ่มต้น (Set Default Grade) จะไม่พร้อมใช้งานก่อนที่จะมีการตรวจปล่อยเกรด
  • สถานะผลงานจัดส่งจะไม่ถูกพิจารณาในการปรับใช้เกรดเริ่มต้นด้วย

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิดเมนูภารกิจ (Assignment)

เปิดเมนูแสดงรายการภารกิจ (Assignment)

เลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์ภารกิจแล้วคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก

กำหนดเกรดเริ่มต้น

กำหนดเกรดเริ่มต้น

คลิกที่ลิงค์ กำหนดเกรดเริ่มต้น (Set Default Grade)

จัดทำเกรดเริ่มต้น

จัดทำเกรดเริ่มต้น

พิมพ์ค่าเกรดเริ่มต้นในฟิลด์ ค่าเกรด (Grade Value) [1] หากต้องการเขียนทับเกรดในปัจจุบันสำหรับภารกิจ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เขียนทับเกรดที่กรอกไว้แล้ว (Overwrite already-entered grades) [2]

คลิกที่ปุ่ม กำหนดเกรดเริ่มต้น (Set Default Grade) [3]

หมายเหตุ:

  • หากฟิลด์ ค่าเกรด (Grade Value) ปล่อยว่างไว้ ช่องทำเครื่องหมาย เขียนทับเกรดที่กรอกไว้แล้ว (Overwrite already-entered grades) จะถูกเลือก เกรดสำหรับภารกิจทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
  • เกรดเริ่มต้นจะถูกกำหนดให้แก่ผู้เรียนไม่ว่าสถานะการจัดส่งจะเป็นอย่างไรก็ตาม
  • กำหนดเกรดเริ่มต้นสำหรับภารกิจทั้งหมดว่าขาดหายไป ให้พิมพ์ mi ในฟิลด์ค่าเกรด

ยืนยันเกรดเริ่มต้น

ยืนยันเกรดเริ่มต้น

คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)

ดูเกรดใหม่

ดูเกรดใหม่

เกรดเริ่มต้นจะถูกกรอกอัตโนมัติสำหรับผู้เรียนทั้งหมดที่ไม่มีเกรด สามารถแก้ไขเกรดได้โดยการคลิกที่เกรดเริ่มต้นแล้วพิมพ์ในคะแนนที่มีการอัพเดต