จะใช้เพจ บุคคล (People) ในบทเรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

บุคคล (People) จะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในบทเรียนของคุณ ไม่ว่าจะเพิ่มโดยคุณหรือสถาบันของคุณผ่านการนำเข้า SIS

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูจำนวนผู้ใช้ปัจจุบันในบทเรียน จากเพจค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ดูบุคคล

เพจบุคคล (People) จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้ในบทเรียนของคุณ เพจนี้จัดไว้ให้พร้อมค่าปรับใช้แบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยข้อมูลผู้ใช้ที่จัดทำไว้ [2]

ค้นหาและคัดกรองผู้ใช้

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมการค้นหาและคัดกรองจากข้อมูลผู้ใช้ ค้นหาผู้ใช้ที่ต้องการโดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้ในฟิลด์ค้นหา [1]

กรองผู้ใช้จากบทบาทโดยเลือกเมนูแสดงรายการบทบาท (Roles) [2] ตัวกรองจะแสดงจำนวนผู้ใช้ในบทบาทแต่ละประเภท (เช่น ผู้เรียน)

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียน [3]

จัดการกลุ่มผู้เรียน

เพจบุคคล (People) ยังใช้กำหนดโครงสร้างกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดของคุณเพื่อใช้จัดการกลุ่มผู้เรียนของคุณ คุณสามารถจัดทำกลุ่มเพื่อจัดผู้เรียนเข้าด้วยกันเพื่อสรุปโปรเจคต์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถตั้งกลุ่มของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ทำงานร่วมกันได้

จัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้

จัดการตัวเลือกผู้ใช้ระดับบทเรียนโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการส่วนกลาง ตัวเลือก (Options) คุณสามารถดูกลุ่มผู้ใช้ได้ [1] กลุ่มผู้ใช้จะเหมือนกับที่แสดงในค่าปรับตั้งส่วนกลางที่ด้านบนของเพจ

คุณสามารถดูการลงทะเบียนก่อนหน้าในบทเรียน [2] การลงทะเบียนก่อนหน้าประกอบไปด้วยผู้เรียนที่เคยลงทะเบียนในบทเรียนก่อนหน้านี้ที่การลงทะเบียนถูกสรุปไปแล้ว  

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลสรุปการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนทั้งหมดในบทเรียนของคุณ [3] การปฏิสัมพันธ์จะถูกบันทึกเมื่อคุณติดต่อผู้เรียนผ่านการพูดคุย (Conversations) หรือเมื่อคุณแสดงความเห็นในภารกิจ

คุณสามารถดูบริการที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในบทเรียน [4] หากมีผู้ลงทะเบียนบัญชีโซเชียลมีเดียใน Canvas คุณจะเห็นรายการบริการดังกล่าวและสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวผ่านไซต์โซเชียลมีเดียที่พวกเขาลงทะเบียนไว้

คุณสามารถส่งออกรายการรหัสเข้าคู่สำหรับผู้เรียนทุกคนในบทเรียนของคุณ [5] รหัสเข้าคู่ถูกใช้เพื่อเข้าคู่ผู้เรียนกับผู้สังเกตการณ์ ตัวเลือกนี้จะแสดงเมื่อเปิดใช้งานการลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถาบันของคุณและใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้จัดทำรหัสเข้าคู่ผู้สังเกตการณ์

ดูผู้ใช้

เพจบุคคล (People) จะเรียงลำดับผู้ใช้ตามตัวอักษรตามนามสกุล ผลการค้นหาและตัวกรองจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อของผู้ใช้ [1]
  • ID ล็อกอิน (Login ID) [2]
  • SIS ID [3]—คอลัมน์นี้ต้องการสิทธิ์อนุญาตเพื่อดู SIS ID
  • กลุ่มย่อย (Section) [4]—สามารถลงทะเบียนได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มย่อย
  • บทบาท (Role) [5]—แสดงชื่อบทบาทผู้ใช้
  • กิจกรรมล่าสุด [6]—แสดงวันที่และเวลาของการโต้ตอบล่าสุดของผู้ใช้ในบทเรียน เวลากำกับนี้จะมีการอัพเดตเมื่อผู้ใช้สืบค้นเนื้อหาผ่านบทเรียนโดยการใช้เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) การตอบกลับไปยังการพูดคุยหรือการส่งภารกิจหรือแบบทดสอบและเมื่อมีการสืบค้นไฟล์และเพจของบทเรียน การดำเนินการผ่านอุปกรณ์พกพาอาจไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากการแคชข้อมูลภายในของอุปกรณ์
  • กิจกรรมทั้งหมด (Total Activity) [7]— ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาที่ผู้เรียนโต้ตอบภายในบทเรียนและพิจารณาเฉพาะการสืบค้นเพจเท่านั้น เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงเป็นชั่วโมง:นาที:วินาที หากผู้ใช้ยังทำกิจกรรมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงเป็นนาที:วินาที กิจกรรมทั้งหมด (Total Activity) จะบันทึกเวลาที่ใช้ในการดูเนื้อหาบทเรียนที่เกินสองนาที หากเวลาระหว่างกิจกรรมใหม่และกิจกรรมที่เสร็จสิ้นล่าสุดมีเวลาเหลือน้อยกว่าสิบนาที เวลาทั้งหมดระหว่างสองกิจกรรมนี้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน กิจกรรมทั้งหมดไม่ครอบคลุมกิจกรรมกลุ่มหรือการเปิดดูเพจสำหรับวิดีโอที่ไม่มีคำขอเพจตัวกลาง เช่น การบรรยายที่บันทึกไว้ความยาวครึ่งชั่วโมง ดูมุมมองเพจที่ต้องการสำหรับผู้เรียนได้จากรายงานการสืบค้นบทเรียนของผู้เรียน

หมายเหตุ: การดูรายละเอียดผู้ใช้รวมถึง ID ล็อกอิน และอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ถือเป็นสิทธิ์อนุญาตของบทเรียน คุณอาจไม่สามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเพจบุคคล (People) ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตของคุณ

ดูสถานะผู้ใช้

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะการลงทะเบียนที่รอดำเนินการและไม่ได้ใช้งาน

เมื่อเผยแพร่บทเรียนแล้ว ผู้ใช้จะได้รับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน ผู้ใช้ที่ยังไม่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนจะแสดงเป็นสถานะรอดำเนินการ [1] ส่งคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนสำหรับผู้ใช้ที่รอดำเนินการอีกครั้งโดยคลิกที่ลิงค์ ส่งอีกครั้ง (Resend) [2] ที่ด้านบนของเพจ

ผู้ใช้ที่มีสถานะไม่ได้ใช้งานในบทเรียนจะแสดงเป็นสถานะไม่ใช้งาน [3] สถานะไม่ใช้งานทำให้คุณสามารถดูกิจกรรมก่อนหน้าของผู้ใช้ในบทเรียนได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนสืบค้นบทเรียน

ดูการ์ดข้อมูลเนื้อหา

ดูการ์ดข้อมูลเนื้อหาสำหรับผู้เรียนโดยคลิกที่ชื่อของผู้เรียน

จัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้ในบทเรียนโดยคลิกที่ตัวเลือก หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนของคุณ คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมบทเรียนใหม่และ ดูรายละเอียดของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขกลุ่มย่อยในบทเรียนของผู้ใช้, แก้ไขบทบาทของผู้ใช้, ปิดใช้งานผู้ใช้, หรือลบผู้ใช้จากบทเรียน

จัดการผู้สังเกตการณ์

สำหรับบทบาทผู้สังเกตการณ์คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้สังเกตการณ์ไปยังผู้เรียน

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจบุคคล (People) ในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น