ฉันจะดูบทเรียนใน Canvas ของฉันในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

หลังจากล็อกอินเข้า Canvas คุณสามารถดูบทเรียนปัจจุบันของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบทเรียนที่ลงทะเบียนไปในอดีตและอนาคตใน Canvas ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บางสถาบันอาจจำกัดตัวเลือกในการดูหรือใช้งานบทเรียนที่จะลงทะเบียนในอนาคตก่อนวันที่เริ่มต้น และ/หรือการสืบค้นบทเรียนที่สรุปไปแล้วหลังจากบทเรียนสิ้นสุดลง

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) [2]

ดูบทเรียน

บทเรียนต่าง ๆ จะถูกจัดเป็นบทเรียนทั้งหมด (All Courses) [1] การลงทะเบียนในอดีต (Past Enrollments) [2] การลงทะเบียนในอนาคต (Future Enrollments) [3] และกลุ่ม (Groups) [4]

บทเรียนและกลุ่มจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อบทเรียนหรือกลุ่ม

ดูบทเรียนทั้งหมด

บทเรียนทั้งหมด (All Courses) คือบทเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาหรือเทอมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บทเรียนของฉัน (My Courses) ยังสามารถแสดงบทเรียนที่ยังไม่ได้เริ่มหรือยังไม่ได้เผยแพร่ได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการใช้งานสำหรับบทเรียนดังกล่าว

บทเรียนที่พร้อมสำหรับคุณจะแสดงข้อความเป็นสีฟ้า [1] บทเรียนเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่แล้วและมีลิงค์ไปยังบทเรียน หากต้องการเปิดบทเรียนใด ให้คลิกที่ชื่อของบทเรียนนั้น บทเรียนที่อยู่ภายในวันที่เปิดปิดเทอมปัจจุบันแต่ยังไม่พร้อมใช้งานจะแสดงเป็นข้อความสีดำ [2] บทเรียนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูชื่อเล่นที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับบทเรียนต่าง ๆ ได้ [3]

หากบทเรียนรวมวันที่ของเทอม [4] ด้วย วันที่ของเทอมจะแสดงถัดจากชื่อบทเรียน

แต่ละบทเรียนจะมีสถานะการลงทะเบียนของคุณแสดงไว้ด้วย [5] สถานะอาจเป็นผู้เรียน ผู้สอน ผู้ช่วยสอน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ออกแบบ หรือบทบาทกำหนดเองตามที่สถาบันของคุณจัดทำขึ้น

สถานะการเผยแพร่สำหรับแต่ละบทเรียนจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ ที่เผยแพร่ (Published) [6] บทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่จะแสดงพื้นหลังเป็นสีเทา [7] สำหรับบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่ในการลงทะเบียนในอดีตหรือในอนาคตจะไม่มีพื้นหลังสีเทาแสดง

ในหัวข้อ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) นี้ คุณสามารถ ปรับแต่งรายการบทเรียน และทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรดได้ [8] บทเรียนโปรดจะแสดงอยู่ใน แผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard)

ดูการลงทะเบียนในอดีต

บทเรียนในหัวเรื่อง การลงทะเบียนในอดีต (Past Enrollments) คือบทเรียนที่ได้สรุปไปแล้วแต่ยังคงมีอยู่ในฐานะบทเรียนที่จัดเก็บแยกแบบอ่านอย่างเดียว ผู้ใช้ที่เคยลงเรียนมาก่อนหน้านี้สามารถดูข้อมูลเนื้อหาและเกรดของบทเรียน แต่ไม่สามารถส่งภารกิจใด ๆ ได้

หมายเหตุ: บางสถาบันอาจไม่อนุญาตให้แสดงการลงทะเบียนในอดีตในหน้า บทเรียน (Courses)

ดูการลงทะเบียนในอนาคต

การลงทะเบียนในอนาคต (Future Enrollments) คือบทเรียนที่จะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของเทอมที่จะมาถึงหรือมีวันที่เริ่มต้นที่เฉพาะเจาะจง

บทเรียนในอนาคตอาจเป็นบทเรียนที่ได้รับการเผยแพร่แล้วหรือยังไม่ได้เผยแพร่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม บางสถาบันอาจจำกัดไม่ให้ผู้สอนใช้งานบทเรียนได้ก่อนเริ่มเทอม หากบทเรียนในอนาคตไม่มีลิงค์อยู่ด้วย [1] คุณจะไม่สามารถเข้าดูบทเรียนนั้นได้จนกว่าจะถึงวันที่เริ่มต้นเทอมนั้น

หากบทเรียนในอนาคตมีลิงค์อยู่ด้วย [2] คุณจะสามารถเข้าดูบทเรียนนั้นได้ก่อนวันที่เริ่มต้นเทอมนั้น

หมายเหตุ: บางสถาบันอาจไม่อนุญาตให้แสดงการลงทะเบียนในอนาคตในหน้า บทเรียน (Courses)

ดูกลุ่ม

หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในกลุ่ม หัวข้อ กลุ่ม (Groups) จะแสดงกลุ่มภายในบทเรียนปัจจุบันของคุณ คุณสามารถดูกลุ่มของคุณทั้งหมดได้ในรายการกลุ่มของคุณ

ค้นหา ID บทเรียน

ค้นหา ID บทเรียน

คุณสามารถค้นหาเลข ID บทเรียนของคุณได้ที่ตอนท้ายของ URL บทเรียนของคุณ (เช่น canvas.instructure.com/courses/XXXXXX)