ฉันจะจัดทำส่วนการพูดคุยสำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร

เมื่อจัดทำการพูดคุย คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของผู้เรียนคนอื่น

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจัดทำได้เฉพาะกับการพูดคุยที่มีการให้เกรดเท่านั้นและไม่มีตัวเลือกแบบไม่เปิดเผยตัว

สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกเพื่อกำหนด ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ จัดทำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากคุณรวมเกณฑ์การให้คะแนนไว้ คนเหล่านี้จะต้องกรอกรายละเอียดตามเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ: เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงวันครบกำหนดของการพูดคุยแบบให้เกรดและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่แสดงในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ของผู้เรียนได้จากเอกสารข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Peer Review Tips resource document)

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เพิ่มการพูดคุย

เพิ่มการพูดคุย

จัดทำการพูดคุยใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion)

เลือกตัวเลือกที่มีการให้เกรด

เลือกตัวเลือกที่มีการให้เกรด

จัดทำการพูดคุยแบบให้เกรดโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ให้เกรด (Graded)

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Require Peer Reviews)

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

พิจารณาว่าคุณจะกำหนด ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเอง [1]หรือกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ [2] เลือกปุ่มเลือกรายการจากตัวเลือกที่คุณต้องการ

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

กำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

หากคุณกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไว้อัตโนมัติ เมนูนี้จะขยายออก จากฟิลด์ ความคิดเห็นต่อผู้ใช้ (Reviews Per User) [1] ให้กรอกจำนวนความคิดเห็นที่ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องดำเนินการ จากฟิลด์ กำหนดความคิดเห็น (Assign Reviews) [2] ให้ใช้ไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่หรือกรอกวันที่ที่จะให้ผู้เรียนได้รับมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: หากเว้นว่างไว้ Canvas จะใช้วันครบกำหนดการพูดคุยเป็นวันที่มอบหมายให้มีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่การพูดคุยของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างส่วนการพูดคุยของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก [2]

เผยแพร่การพูดคุย

เมื่อบันทึกการพูดคุยของคุณไว้ในสถานะร่าง คุณจะสามารถกลับไปที่เพจและเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ (Publish)

ดูการพูดคุยที่เผยแพร่

ดูการพูดคุยที่เผยแพร่

ดูการพูดคุยที่เผยแพร่

นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบเกณฑ์การให้คะแนนการพูดคุยไปให้ผู้เรียนกรอกเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนสำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังการพูดคุยที่มีการให้เกรด,โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric) [2]