ภารกิจประเภทไหนที่ฉันสามารถจัดทำได้ในบทเรียน

Canvas รองรับภารกิจห้าประเภทได้แก่ ภารกิจ การพูดคุย แบบทดสอบ เครื่องมือจากภายนอก และ ไม่ได้ให้เกรด

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถเลือกประเภทภารกิจได้ขณะจัดทำเชลล์ภารกิจ ทั้งนี้คุณยังสามารถจัดทำภารกิจได้จากประเภทภารกิจโดยเข้าไปที่เพจดัชนีที่เกี่ยวข้องตามประเภท

ภารกิจ

ภารกิจ

ภารกิจ (Assignment) คือภารกิจใน Canvas ที่สามารถจัดส่งออนไลน์ผ่านการกรอกข้อความ อัพโหลดไฟล์ บันทึกสื่อมีเดีย เครื่องมือจากภายนอก, URL หรือเพจ Canvas ภารกิจจะปรากฏขึ้นที่เพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index Page) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook - แบบให้เกรดเท่านั้น) หลักสูตร (Syllabus) และที่แผงข้อมูลผู้ใช้ (User Dashboard - แบบให้เกรดเท่านั้น)

ภารกิจที่ไม่ได้ให้เกรด (Not Graded) หากมีวันครบกำหนดระบุไว้ แต่คะแนนหรือเกรดจะไม่มีระบุไว้สำหรับภารกิจที่เสร็จสิ้น

สามารถมอบหมายภารกิจสำหรับผู้เรียนแต่ละราย กลุ่มหรือกลุ่มย่อยได้

ค้นหาภารกิจ

ภายใน Canvas ผู้ใช้สามารถสังเกตภารกิจได้จากไอคอนภารกิจ

การพูดคุย

การพูดคุย

การพูดคุย (Discussion) คือภารกิจใน Canvas ที่จะให้เกรดคำตอบของผู้เรียนสำหรับหัวข้อการพูดคุย ภารกิจนี้จะปรากฏขึ้นในเพจดัชนีภารกิจ (Assignment Index Page - เฉพาะแบบให้เกรด) เพจดัชนีการพูดคุย (Discussions Index Page), สมุดบันทึกเกรด (Gradebook - เฉพาะแบบให้เกรด) หลักสูตร (Syllabus) และแผงข้อมูลผู้ใช้ (User Dashboard - เฉพาะแบบให้เกรด)

สามารถมอบหมายการพูดคุยสำหรับผู้เรียนแต่ละราย กลุ่มหรือกลุ่มย่อยได้

ค้นหาการพูดคุย

ภายใน Canvas ผู้ใช้สามารถสังเกตการพูดคุยจากไอคอนการพูดคุย

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ (Quiz) คือภารกิจใน Canvas ที่สามารถใช้เพื่อทำแบบสอบถามหรือประเมินความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนของผู้เรียน ภารกิจนี้จะปรากฏขึ้นในเพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index Page - เฉพาะแบบให้เกรด) เพจดัชนีแบบทดสอบ (Quizzes Index Page) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook - เฉพาะแบบให้เกรด) หลักสูตร (Syllabus) และแผงข้อมูลผู้ใช้ (User Dashboard - เฉพาะแบบให้เกรด)

สามารถกำหนดแบบทดสอบให้แก่ผู้เรียนเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดให้กับกลุ่มได้

ค้นหาแบบทดสอบ

ภายใน Canvas ผู้ใช้สามารถสังเกตแบบทดสอบจากไอคอนแบบทดสอบ