ฉันจะอัพโหลดเอกสารใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังลิงค์ในกลุ่มผู้เรียน ไฟล์ที่อัพโหลดใน Rich Content Editor จะถูกเพิ่มไปยังไฟล์บทเรียนของคุณของคุณ

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) แบบทดสอบ (Quizzes) และหลักสูตร (Syllabus)

ตามค่าเริ่มต้น ลิงค์เอกสารที่ผนวกไว้จะแสดงไอคอนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูตัวอย่างเอกสารใน Rich Content Editor คุณสามารถปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการ หรือเปิดใช้การแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

 • หากคุณกำลังใช้สิทธิ์การใช้งาน (Usage Rights) คุณจะต้องตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานไฟล์ก่อนที่ไฟล์จะถูกใช้งานโดยผู้เรียน
 • เมื่ออัพโหลดเอกสารไปยัง Rich Content Editor ไฟล์จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์สื่อที่อัพโหลด (Uploaded Media) ในไฟล์บทเรียน (Course Files) และจะกำหนดสถานะการแสดงผลเริ่มต้นเหมือนกันกับโฟลเดอร์

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เปิดเครื่องมืออัพโหลดเอกสาร

เปิดเครื่องมืออัพโหลดเอกสาร

อัพโหลดเอกสารจากแถบเครื่องมือโดยคลิกที่ไอคอนเอกสาร [1] จากนั้นเลือกเลือกตัวเลือก อัพโหลดเอกสาร (Upload Document) [2]

ดูไอคอนเอกสาร (Document) โดยคุณอาจต้องคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [3]

เปิดเครื่องมืออัพโหลดเอกสารจากแถบเมนู

เปิดเครื่องมืออัพโหลดเอกสารจากแถบเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพโหลดเอกสารโดยการใช้แถบเมนูใน Rich Content Editor แถบเมนูจะแสดงชื่อ Rich Content Editor และอาจแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่การสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์

อัพโหลดเอกสารโดยใช้แถบเมนูโดยคลิกที่เมนู แทรก (Insert) [1] เลือกตัวเลือก เอกสาร (Document) [2] แล้วเลือกตัวเลือก อัพโหลดเอกสาร (Upload Document) [3]

อัพโหลดเอกสารโดยการลากและวา

อัพโหลดเอกสารโดยการลากและวา

คุณสามารถอัพโหลดและผนวกเอกสารโดยการลากและวางไฟล์ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถอัพโหลดและผนวกเอกสารหลาย ๆ รายการได้โดยลากและวางไฟล์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

อัพโหลดเอกสารโดยการคัดลอกและวาง

อัพโหลดเอกสารโดยการคัดลอกและวาง

คุณสามารถอัพโหลดและผนวกเอกสารโดยการคัดลอกและวางไฟล์ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกไฟล์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยเปิดตำแหน่งของไฟล์ดังกล่าวขึ้นมา คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก คัดลอก (Copy) หรือคลิกที่ไฟล์แล้วกด CTRL+C ที่ PC หรือ Command+C สำหรับเครื่อง Mac  คุณสามารถวางไฟล์ได้โดยคลิกขวาที่ Ritch Text Editor แล้วเลือก Paste (วาง) หรือกด CTRL+V สำหรับ PC หรือ Command+V สำหรับเครื่อง Mac

อัพโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์

คลิกหรือลากและวางไฟล์สื่อไปยังเครื่องมืออัพโหลดสื่อเพื่ออัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ  

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์เอกสาร [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

ดูไฟล์ที่เลือก

เครื่องมืออัพโหลดจะแสดงชื่อไฟล์เอกสาร[1] ลบไฟล์โดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

ในกรณีที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับเอกสารของคุณ

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [1] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก

 • ฉันถือลิขสิทธิ์ (I hold the copyright): เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ
 • ฉันได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (I have obtained permission to use the file): ได้รับอนุญาตโดยผู้จัดทำ
 • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (The material is in the public domain): จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป
 • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการเสนอราคาหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (The material is subject to an exception - e.g. fair use, the right to quote, or others under applicable copyright laws): บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ
 • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons (The material is licensed under Creative Commons): ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับเอกสารของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ผนวกเอกสาร

ส่งผลงานอัพโหลด

ผนวกเอกสารที่เลือกของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

หมายเหตุ: ไฟล์จะกะพริบก่อนที่จะผนวกใน Rich Content Editor

ดูลิงค์เอกสาร

ดูลิงค์เอกสารที่ผนวก

ดูลิงค์ไปยังไฟล์ที่คุณอัพโหลดใน Rich Content Editor [1]

จัดการตัวเลือกสำหรับลิงค์โดยคลิกที่หัวข้อลิงค์แล้วคลิกที่ลิงค์ ตัวเลือกลิงค์ (Link Options) [2]

ดูตัวเลือกลิงค์

คุณสามารถแก้ไขข้อความลิงค์ในฟิลด์ ข้อความ (Text) [1] หรือ URL ลิงค์ในฟิลด์ ลิงค์ (Link) [2]

ปิดใช้งานผู้ใช้ไม่ให้เห็นตัวอย่างไฟล์โดยเลือก ปิดการแสดงตัวอย่าง (Disable Preview) [3]

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงตัวอย่างไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัพหรือส่วนการแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการเมื่อคลิกที่ลิงค์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกขยายการแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการเป็นค่าเริ่มต้น

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อคลิกที่ลิงค์ โดยเลือกตัวเลือก แสดงตัวอย่างเป็นโอเวอร์เลย์ (Preview in overlay) [4]

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างจากบรรทัดรายการเมื่อคลิกที่ลิงค์โดยคลิกที่ตัวเลือก แสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการ (Preview inline) [5] ขยายการแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการเป็นค่าเริ่มต้นโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ขยายการแสดงตัวอย่างเป็นค่าเริ่มต้น (Expand preview by Default) [6]  

บันทึกตัวเลือกลิงค์โดยคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done) [7]

หมายเหตุ:

 • การแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการไม่รองรับในเวอร์ชั่นเบต้าของ Canvas
 • การแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการจะไม่จัดแสดงในโหมดแก้ไข (Edit)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ:

 • ภารกิจ การพูดคุย เพจ และเพจรายละเอียดแบบทดสอบจะแสดงปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)
 • เพจหลักสูตร (Syllabus) จะแสดงปุ่ม อัพเดตหลักสูตร (Update Syllabus)
 • การตอบกลับการพูดคุยจะแสดงปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor

แสดงตัวอย่างไฟล์โดยคลิกที่ลิงค์ไฟล์ [1]

ดาวน์โหลดเอกสารที่เชื่อมโยงโดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด[2]